สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ข่าวประชาสัมพันธ์

1.ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท

โพสโดย admin วันที่ 2024-05-20 14:10:24    เปิดดู 70 ครั้ง

2.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อเสนอแนะในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เพื่อให้ได้แนวทางการปรับปรุงแพทยศาสตรศึกษา สู่การสร้างสุขภาวะในทุกระดับ ภายใต้หัวข้อ Reshaping Medical Education Towards Well-Bei

โพสโดย admin วันที่ 2024-05-20 14:09:04    เปิดดู 70 ครั้ง

3.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชุมคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 วาระ พ.ศ.2567-2571

โพสโดย admin วันที่ 2024-03-14 11:16:05    เปิดดู 301 ครั้ง

4.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งการรับสมัครนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี พ.ศ. 2567

โพสโดย admin วันที่ 2024-03-08 16:30:12    เปิดดู 262 ครั้ง

5.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการครบรอบ 28 ปี คณะสหเวชศาสตร์ Care for Health Make a Better Society

โพสโดย admin วันที่ 2024-03-07 11:35:29    เปิดดู 328 ครั้ง

6.ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์

โพสโดย admin วันที่ 2024-03-05 15:06:09    เปิดดู 312 ครั้ง

7.หนังสือสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา

โพสโดย admin วันที่ 2024-03-01 15:26:46    เปิดดู 362 ครั้ง

8.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

โพสโดย admin วันที่ 2024-02-27 15:37:41    เปิดดู 330 ครั้ง

9.ขอประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร Medical Hub Executive Program (MEP) รุ่นที่ 1

โพสโดย admin วันที่ 2024-02-23 13:14:47    เปิดดู 511 ครั้ง

10.คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาควิชากายภาพบำบัด

โพสโดย admin วันที่ 2024-02-09 12:16:06    เปิดดู 424 ครั้ง

11.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2567

โพสโดย admin วันที่ 2024-02-06 19:01:50    เปิดดู 398 ครั้ง

12.การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10

โพสโดย admin วันที่ 2024-01-31 13:30:51    เปิดดู 418 ครั้ง

13.กิจกรรมงานวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ปี2567 ภายใต้คำขวัญ “กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย ก้าวเดินมั่นใจ ไม่ปวด ไม่ล้ม”

โพสโดย sirirat วันที่ 2024-01-22 19:29:19    เปิดดู 836 ครั้ง