สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ข่าวประชาสัมพันธ์

KMเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

เดือนตุลาคม พ.ศ.2549 สภากายภาพบำบัดได้จัดให้มีการระดมความคิด และวางแผนการดำเนินงานในอนาคต โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้นักกายภาพบำบัดในประเทศไทย เกิดความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน และมีส่วนร่วมควบคุมการบริโภคยาสูบร่วมกับวิชาชีพอื่นๆอย่างจริงจัง และยั่งยืน 

เนื่องจากการให้บริการทางกายภาพบำบัดนั้น โดยปกติ นักกายภาพบำบัดต้องพบปะกับผู้ป่วยตัวต่อตัวอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่ง จึงมีความคุ้นเคยกับผู้ป่วยพอสมควร และเห็นว่า การพูดโน้มน้าวเพื่อให้ผู้ป่วย หรือคนรอบข้างผู้ป่วยเลิกสูบบุหรี่ จึงน่าที่จะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มาก จึงได้ก่อตั้ง "เครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย" อย่างเป็นทางการขึ้น ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่" ภายใต้การกำกับดูแลของสภากายภาพบำบัด และได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


  File Attach

โพสโดย Admin วันที่ 2014-10-18 00:00:00    เปิดดู 14922 ครั้ง