ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565


  File Attach

คำสั่ง 1.65 แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพกายภาพบำบัด (ฉบับที่ 4).pdf
คำสั่ง 2.65 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกข้อสอบสอบขึ้นทะเบียนฯ ครั้งที่ 1.65.pdf
คำสั่ง 3.65 แต่งตั้ง อกก.ศึกษาแนวทางการขยายโครงสร้างของการรับรองหลักสูตรฯ (Entry level).pdf
คำสั่ง 4.65 แต่งตั้งบุคลากรดำเนินการสอบออนไลน์ฯ ครั้งที่ 1.65.pdf
คำสั่ง 6.65 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ ศูนย์กายภาพบำบัด มหิดล.pdf
คำสั่ง 7.65 แต่งตั้งกรรมการคุมสอบและผู้ดูและผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1.65.pdf
คำสั่ง 8.65 แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองโครงการของสภาฯ.pdf
คำสั่ง 9.65 ยกเลิกและแต่งตั้ง อกก ฝ่ายกฎหมายฯ วาระ63-66.pdf
คำสั่ง 10.65 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูลกำหนดตำแหน่งนักกายภาพบำบัด(เพิ่มเติม).pdf
คำสั่ง 11.65 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ ศูนย์การแพทย์ฯ มศว.pdf
คำสั่ง 12.65 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.ค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่.pdf
คำสั่ง 13.65 แต่งตั้ง อกก.ถอดบทเรียน 15 ปี ของการทำงานเครือข่ายบุหรี่.pdf
คำสั่ง 14.65 แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพกายภาพบำบัด (ฉบับที่ 5).pdf
คำสั่ง 15.65 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือนิยามเครื่องมือกายภาพบำบัดฯ.pdf
คำสั่ง 18.65 แต่งตั้งคณะทำงานผู้ออกข้อสอบวิชาชีพกายภาพบำบัด.pdf
คำสั่ง 19.65 แต่งตั้งคณะทำงานผู้พิจารณาข้อสอบวิชาชีพกายภาพบำบัด.pdf
คำสั่ง 20.65 แต่งตั้งคณะทำงานมาตรฐานบริการคลินิกกายภาพบำบัด.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2022-01-24 17:49:03    เปิดดู 930 ครั้ง