สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   Download Center
คำชี้แจงเกี่ยวกับการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯและการขอทำบัตรประจำตัวสมาชิก รวมถึงเอกสารและแบบฟอร์ม
 :: 1. ข้อบังคับต่ออายุใบอนุญาตฯ
 
 :: 2.ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการต่ออายุฯ
 
 :: 3.แบบสกภ๕.๑ แบบคำขอต่ออายุ
 
 :: 4.แบบ สกภ.๓ แบบคำขอทำบัตรสมาชิก
 
   
 
   
เอกสาร และใบคำร้องต่างๆ
:: ใบมอบฉันทะ :: คำขอเป็นสมาชิกสภากายภาพบำบัด (แบบสกภ.1)
:: คำขอขี้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ (แบบสกภ.5) :: ใบรับรองแพทย์
:: แบบคำขอ(สกภ.3) ให้เลือกแบบฟอร์มในแต่ละกรณี ดังนี้
เปลี่ยนชื่อ( ออกใบแทน) สูญหาย และ ออกใบแปล
:: เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการเปิดคลีนิคกายภาพบำบัด
    (มาตรฐานคลีนิคกายภาพบําบัด)
:: ใบสมัครสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนฯ (แบบสกภ.9) :: เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการเปิดคลีนิคกายภาพบำบัด
    (เอกสารการตั้งสถานพยาบาล)
 
 :: บันทึกเรื่องร้องเรียนต่อสภากายภาพบำบัด  :: บันทึกเรื่องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
:: แบบคำขอความเห็นชอบหลักสูตร (แบบสกภ.10) :: แบบคำขอความเห็นแก้ไขหลักสูตร (แบบสกภ.11)
:: แบบคำขอรับรองสถาบัน (แบบสกภ.12) :: แบบคำขอความเห็นแก้ไขสถาบัน (แบบสกภ.13)
:: คำขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดส่งบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (แบบ กก.๑) :: ใบสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการและใบแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบำบัด (แบบ กก.๒ และ กก.๓)
:: แบบคำขอรับรองปริญญา (แบบสกภ.14) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ  
อื่นๆ  
 :: หลักเกณฑ์การรับรองปริญญา  :: อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับเบิกจ่าย
 :: ขั้นตอนการขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของผู้ที่จบหลักสูตรสภากายภาพบำบัดจากสถาบันต่างประเทศ
 :: ขั้นตอนการขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของผู้ที่จบหลักสูตรสภากายภาพบำบัดจากสถาบันต่างประเทศ(Eng)
   
เอกสารแนวเวชปฏิบัติสําหรับนักกายภาพบําบัด
 :: 1.รายวิชาและเนื้อหาสาคัญ (Essential Content) สาหรับการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด (ฉบับปรับปรุงปี 2558 )
 :: 2. แนวเวชปฏิบัติสําหรับนักกายภาพบําบัดในการบําบัดรักษาโรคติดบุหรี่