สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563


  File Attach

คำสั่ง 1.63 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกข้อสอบสอบขึ้นทะเบียนฯ ครั้งที่ 1.63.pdf
คำสั่ง 2.63 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.พิมาย จ.นครราชสีมา.pdf
คำสั่ง 4.53 แต่งตั้งคกก.ตรวจรับงานการพัฒนาโปรแกรมการสร้างชุดข้อสอบฯ.pdf
คำสั่ง 5.63 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และศึกษาดูงานสร้างเสริมสุขภาพ.pdf
คำสั่ง 6.63 แต่งตั้งกกคุมสอบ ครั้งที่ 1.2563.pdf
คำสั่ง 7.63 ยกเลิกและแต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมที่ 8-9.pdf
คำสั่ง 8.63 แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมที่ 6-7 การถอดบทเรียน.pdf
คำสั่ง 9.63 คณะทำงานกิจกรรมที่ 3-4 การจัดอบรมห.pdf
คำสั่ง 10.63 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ วาระ63-66.pdf
คำสั่ง 11.63 แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพกายภาพบำบัด วาระ 63-66.pdf
คำสั่ง 12.63 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกข้อสอบสอบขึ้นทะเบียนครั้งที่2.63.pdf
คำสั่ง 13.63 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัด วาระ 63-66.pdf
คำสั่ง 14.63 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ วาระ 63-66.pdf
คำสั่ง 15.63 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง.pdf
คำสั่ง 16.63 แต่งตั้งคณะอกกอำนวยการจัดสอบ ครั้งที่2.63.pdf
คำสั่ง 17.63 แต่งตั้งกรรมการคุมสอบ ครั้งที่ 2.63.pdf
คำสั่ง 18.63 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายกายภาพบำบัด เขต 1.pdf
คำสั่ง 19.63 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายกายภาพบำบัด เขต 2.pdf
คำสั่ง 20.63 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายกายภาพบำบัด เขต 3.pdf
คำสั่ง 21.63 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายกายภาพบำบัด เขต 4.pdf
คำสั่ง 22.63 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายกายภาพบำบัด เขต 5.pdf
คำสั่ง 23.63 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายกายภาพบำบัด เขต 6.pdf
คำสั่ง 24.63 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายกายภาพบำบัด เขต 7.pdf
คำสั่ง 25.63 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายกายภาพบำบัด เขต 8.pdf
คำสั่ง 26.63 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายกายภาพบำบัด เขต 9.pdf
คำสั่ง 27.63 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายกายภาพบำบัด เขต 10.pdf
คำสั่ง 28.63 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายกายภาพบำบัด เขต 11.pdf
คำสั่ง 29.63 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายกายภาพบำบัด เขต 12.pdf
คำสั่ง 30.63 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.ลำปาง.pdf
คำสั่ง 32.63 ยกเลิกและแต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.ลำปาง.pdf
คำสั่ง 33.63 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายกายภาพบำบัด เขต 13.pdf
คำสั่ง 35.63 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.พระนารายณ์ฯ จ.ลพบุรี.pdf
คำสั่ง 36.63 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา.pdf
คำสั่ง 37.63 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร.pdf
คำสั่ง 38.63 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการตรวจรับรองปริญญาฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2563-2568.pdf
คำสั่ง 39.63 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและสถาบันฯ ฉบับที่ 3.pdf
คำสั่ง 40.63 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสอบและขึ้นทะเบียน วาระ 63-66.pdf
คำสั่ง 41.63 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส.pdf
คำสั่ง 42.63 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.เเขื่องใน จ.อุบลราชธานี.pdf
คำสั่ง 43.63 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกข้อสอบสอบขึ้นทะเบียนฯ ครั้งที่ 3.63.pdf
คำสั่ง 44.63 แต่งตั้ง อกก.สอบความรู้ฯ (ชุดพิเศษ).pdf
คำสั่ง 45.63 แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรฐานระบบบริการกายภาพบำบัดทางไกล.pdf
คำสั่ง 46.63 แต่งตั้งกรรมการคุมสอบ ครั้งที่ 3.63.pdf
คำสั่ง 47.63 แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างและกลั่นกรองกฎหมาย.pdf
คำสั่ง 48.63 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ วาระ 63-66.pdf
คำสั่ง 49.63 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำบันไดวิชาชีพกายภาพบำบัด.pdf
คำสั่ง 50.63 แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานฯ.pdf
คำสั่ง 51.63 แต่งตั้ง อกก.สอบความรู้ฯ (ชุดพิเศษ) เพิ่มเติม.pdf
คำสั่ง 52.63 แต่งตั้ง อกก ประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำบัดของ ม.บูรพา.pdf
คำสั่ง 53.63 แต่งตั้ง อกก ประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำบัดของ ม.คริสเตียน.pdf
คำสั่ง 54.63 แต่งตั้ง อกก ประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำบัดของ วิทยาลัยนครราชสีมา.pdf
คำสั่ง 55.63 แต่งตั้ง อกก ฝ่ายสื่อสารระหว่างองค์กร วาระ 63-66.pdf
คำสั่ง 56.63 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.หนองม่วง จ.ลพบุรี.pdf
คำสั่ง 57.63 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกข้อสอบสอบขึ้นทะเบียนฯ ครั้งที่ 4.63.pdf
คำสั่ง 58.63 แต่งตั้งกรรมการคุมสอบ ครั้งที่ 4.63.pdf
คำสั่ง 59.63 แต่งตั้งคณะทำงานครือข่ายกายภาพบำบัดองค์กรปกครองท้องถิ่น.pdf
คำสั่ง 60.63 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการตรวจรับรองปริญญาฯ ระหว่างปี พ.ศ.2563-2568 (เพิ่มเติม).pdf
คำสั่ง 61.63 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัด วาระ 63-66 (เพิ่มเติม).pdf
คำสั่ง 62.63 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.วชิรพยาบาล กรุงเทพฯ.pdf
คำสั่ง 63.63 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจรรยาบรรณฯ วาระ63-33.pdf
คำสั่ง 64.63 แต่งตั้งคณะอนุมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัด วาระ 63-66.pdf
คำสั่ง 65.63 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายสภากายภาพบำบัด วาระ 63-66.pdf
คำสั่ง 66.63 แต่งตั้งผอ. รองผอ. และ คกก สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด.pdf
คำสั่ง 67.63 แต่งตั้งคณะอนุมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัด วาระ 63-66 (เพิ่มเติม).pdf
คำสั่ง 68.63 แต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายพัฒนางานวิจัย วาระ 63-66.pdf
คำสั่ง 69.63 แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพกายภาพบำบัด (ฉบับที่ 2).pdf
โพสโดย admin วันที่ 2020-01-23 16:07:19    เปิดดู 9218 ครั้ง