สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2567 20.Link ที่เกี่ยวข้อง 21.PT Association 22.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 23.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 24.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 25.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

1.หนังสือสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา

โพสโดย admin วันที่ 2024-03-01 15:26:46    เปิดดู 22 ครั้ง

2.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

โพสโดย admin วันที่ 2024-02-27 15:37:41    เปิดดู 58 ครั้ง

3.ขอประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร Medical Hub Executive Program (MEP) รุ่นที่ 1

โพสโดย admin วันที่ 2024-02-23 13:14:47    เปิดดู 119 ครั้ง

4.คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาควิชากายภาพบำบัด

โพสโดย admin วันที่ 2024-02-09 12:16:06    เปิดดู 218 ครั้ง

5.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2567

โพสโดย admin วันที่ 2024-02-06 19:01:50    เปิดดู 221 ครั้ง

6.การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10

โพสโดย admin วันที่ 2024-01-31 13:30:51    เปิดดู 234 ครั้ง

7.กิจกรรมงานวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ปี2567 ภายใต้คำขวัญ “กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย ก้าวเดินมั่นใจ ไม่ปวด ไม่ล้ม”

โพสโดย sirirat วันที่ 2024-01-22 19:29:19    เปิดดู 610 ครั้ง

8.กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

โพสโดย admin วันที่ 2023-12-28 10:43:21    เปิดดู 377 ครั้ง

9.กรมควบคุมโรคเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

โพสโดย admin วันที่ 2023-11-29 14:56:28    เปิดดู 448 ครั้ง

10.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบกิจการหน่วยบริการเอกชน สมัครขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โพสโดย admin วันที่ 2023-11-09 19:27:56    เปิดดู 375 ครั้ง

11.เชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ประเด็น การส่งเสริมความเข้มแข็งกลไกการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่

โพสโดย admin วันที่ 2023-10-19 11:24:54    เปิดดู 426 ครั้ง

12.กระทรวงสาธารณสุขขอนำส่งหนังสือ เรื่อง การลงนามพิธีสารสรุปความตกลงเปิดตลาดทวิภาคีสินค้าและบริการระหว่างไทยและติมอร์-เลสเต ภายใต้กระบวนการภาคยานุวัติเข้าเป็นสมาชิก WTO ของติมอร์-เลสเต

โพสโดย admin วันที่ 2023-10-16 10:47:21    เปิดดู 398 ครั้ง

13.ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก

โพสโดย admin วันที่ 2023-08-08 15:09:43    เปิดดู 500 ครั้ง