สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2567 20.Link ที่เกี่ยวข้อง 21.PT Association 22.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 23.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 24.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 25.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ติดต่อสอบถาม

                    

สภากายภาพบำบัด.

            สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

Physical Therapy Council.

            88/19, Moo 4, 7th Floor, Mahitala dhibesra Building Ministry of Public Health, Talat Khwan Subdistrict, Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi Province 11000

 

บัญชีธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ อาคารB (บัญชีออมทรัพย์ )

ชื่อบัญชี สภากายภาพบำบัด

เลขที่บัญชี 406-545820-0

ติดต่อหน่วยงานโดยตรงได้ที่

 

ติดต่อสอบถาม สภากายภาพบำบัด

งานจัดสอบความรู้

 02-580-5748

งานกฎหมาย

 02-580-5749

งานสารบรรณ/ธุรการ-งานประชุม/
ตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด

 02-580-5750

งานขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต

 02-580-5752

งานประชุม เปลี่ยนแปลงหลักสูตร

 097-284-3235

วิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

 02-580-5752

เบอร์โทรสาร

 02-580-5751

อีเมล์ของสภากายภาพบำบัด

 [email protected]
ติดต่อสอบถาม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด

งานศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด

 083-859-2312

อีเมล์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

 [email protected]