สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.Link ที่เกี่ยวข้อง 20.PT Association 21.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 22.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 23.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 24.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566


  File Attach

คำสั่ง 1.66 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกข้อสอบสอบขึ้นทะเบียนฯ ครั้งที่ 1.66.pdf
คำสั่ง 4.66 แต่งตั้งกรรมการคุมสอบและผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่1.66.pdf
คำสั่ง 5.66 แต่งตั้งบุคลากรดำเนินการสอบออนไลน์ ครั้งที่1.66.pdf
คำสั่ง 7.66 แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรฐานการให้ความรู้โรคเบาหวาน1.pdf
คำสั่ง 8.66 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำประวัติวิชาชีพกายภาพบำบัด.pdf
คำสั่ง 9.66 แต่งตั้ง คกก ตรวจรับอุปกรณ์ระบบเสียงห้องประชุมใหญ่.pdf
คำสั่ง 10.66 แต่งตั้งคณะทำงานผู้ออกข้อสอบวิชาชีพกายภาพบำบัด กลุ่มที่ 2.pdf
คำสั่ง 11.66 แต่งตั้งคณะทำงานผู้พิจารณาข้อสอบวิชาชีพกายภาพบำบัด กลุ่มที่ 2.pdf
คำสั่ง 12.66 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำประวัติวิชาชีพกายภาพบำบัดเพิ่มเติม.pdf
คำสั่ง 13.66 แต่งตั้ง คกก.การศึกษาวิชาชีพกายภาพฯ วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 14.66 แต่งตั้ง อกก.ฝ่ายจัดสอบฯ วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 15.66 แต่งตั้ง อกก.พัฒนาคลังข้อสอบฯ_วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 16.66 แต่งตั้ง อกก.บริหารสภากายภาพบำบัด วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 17.66 แต่งตั้ง ออก.การศึกษาต่อเนื่องฯ วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 18.66 แต่งตั้ง อกก.ฝ่ายจรรยาบรรณฯ_วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 19.66 แต่งตั้ง อกก.ฝ่ายกฎหมายฯ วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 20.66 แต่งต้ง อกก.ฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพฯ วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 21.66 แต่งตั้ง อกก.บริหาร (สรก.) วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 22.66 แต่งตั้ง อกก.ฝ่ายการเงิน การบัญชี แผนและงบประมาณฯ วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 23.66 แต่งตั้ง อกก.คณะทำงานกลั่นกรองโครงการฯ วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 24.66 แต่งตั้ง อกก.พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศฯ วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 25.66 แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนภาระงานของเจ้าหน้าที่ฯ วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 26.66 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.หัวหิน.pdf
คำสั่ง 27.66 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกข้อสอบสอบขึ้นทะเบียนฯ ครั้งที่2.66.pdf
คำสั่ง 28.66 แต่งตั้ง อกก.เครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัด 66-69.pdf
คำสั่ง 30.66 แต่งตั้ง อกก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 31.66 แต่งตั้ง อกก.ยุทธศาสตร์สภากายภาพบำบัด วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 32.66 แต่งตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย.pdf
คำสั่ง 33.66 แต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษา .pdf
คำสั่ง 37.66 แต่งตั้งแต่งตั้งคณะอำนวยการสอบ กรรมการคุมสอบฯ ครั้งที่2.66.pdf
คำสั่ง 38.66 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐาน รพ.ลำปาง จ.ลำปาง.pdf
คำสั่ง 39.66 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐาน รพ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ.pdf
คำสั่ง 40.66 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐาน รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก.pdf
คำสั่ง 41.66 แต่งตั้ง คกก ตรวจรับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศฯ ระยะที่ 4.pdf
คำสั่ง 42.66 แต่งตั้ง คกก ตรวจรับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของราชวิทยาลัยฯ.pdf
คำสั่ง 43.66 แต่งตั้ง อกก.อำนวยการตรวจรับรองปริญญาฯ วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 44.66 แต่งตั้ง อกก.ตรวจรับรองปริญญาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 45.66 แต่งตั้ง อกก.ส่งเสริมสมรรถนะเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพฯวาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 46.66 แต่งตั้ง อกก.อำนวยการจัดงานประชุม 20 ปีสภากายภาพบำบัด วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 47.66 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูลสมรรถนะของนักกายภาพบำบัดในประเทศไทย.pdf
คำสั่ง 48.66 แต่งตั้ง คกก อำนวยการโครงการพัฒนานักกายภาพบำบัดสร้างเสริมสุขภาพ (กสส.).pdf
คำสั่ง 49.66 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกนักกายภาพบำบัดดีเด่น.pdf
คำสั่ง 50.66 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกข้อสอบฯ ครั้งที่ 3.66.pdf
คำสั่ง 51.66 แต่งตั้งแต่งตั้งคณะอำนวยการสอบ กรรมการคุมสอบฯ ครั้งที่ 3.66.pdf
คำสั่ง 52.66 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐาน รพ.สระบุรี จ.สระบุรี.pdf
คำสั่ง 53.66 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐาน รพ.นครนายก จ.นครนายก.pdf
คำสั่ง 54.66 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐาน รพ.พิมาย จ.นครราชสีมา.pdf
คำสั่ง 55.66 แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมที่ 1, 2 และ 7(กสส.).pdf
คำสั่ง 56.66 แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมที่ 3 (กสส.).pdf
คำสั่ง 57.66 แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมที่ 5-6 (กสส).pdf
คำสั่ง 58.66 แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมที่ 8, 9 และ 10(กสส.).pdf
โพสโดย admin วันที่ 2023-01-16 15:57:45    เปิดดู 3246 ครั้ง