สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566


  File Attach

คำสั่ง 1.66 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกข้อสอบสอบขึ้นทะเบียนฯ ครั้งที่ 1.66.pdf
คำสั่ง 4.66 แต่งตั้งกรรมการคุมสอบและผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่1.66.pdf
คำสั่ง 5.66 แต่งตั้งบุคลากรดำเนินการสอบออนไลน์ ครั้งที่1.66.pdf
คำสั่ง 7.66 แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรฐานการให้ความรู้โรคเบาหวาน1.pdf
คำสั่ง 8.66 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำประวัติวิชาชีพกายภาพบำบัด.pdf
คำสั่ง 9.66 แต่งตั้ง คกก ตรวจรับอุปกรณ์ระบบเสียงห้องประชุมใหญ่.pdf
คำสั่ง 10.66 แต่งตั้งคณะทำงานผู้ออกข้อสอบวิชาชีพกายภาพบำบัด กลุ่มที่ 2.pdf
คำสั่ง 11.66 แต่งตั้งคณะทำงานผู้พิจารณาข้อสอบวิชาชีพกายภาพบำบัด กลุ่มที่ 2.pdf
คำสั่ง 12.66 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำประวัติวิชาชีพกายภาพบำบัดเพิ่มเติม.pdf
คำสั่ง 13.66 แต่งตั้ง คกก.การศึกษาวิชาชีพกายภาพฯ วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 14.66 แต่งตั้ง อกก.ฝ่ายจัดสอบฯ วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 15.66 แต่งตั้ง อกก.พัฒนาคลังข้อสอบฯ วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 16.66 แต่งตั้ง อกก.บริหารสภากายภาพบำบัด วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 17.66 แต่งตั้ง ออก.การศึกษาต่อเนื่องฯ วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 18.66 แต่งตั้ง อกก.ฝ่ายจรรยาบรรณฯ_วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 19.66 แต่งตั้ง อกก.ฝ่ายกฎหมายฯ วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 20.66 แต่งต้ง อกก.ฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพฯ วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 21.66 แต่งตั้ง อกก.บริหาร (สรก.) วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 22.66 แต่งตั้ง อกก.ฝ่ายการเงิน การบัญชี แผนและงบประมาณฯ วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 23.66 แต่งตั้ง อกก.คณะทำงานกลั่นกรองโครงการฯ วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 24.66_แต่งตั้ง อกก.พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศฯ วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 25.66 แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนภาระงานของเจ้าหน้าที่ฯ วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 26.66 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.หัวหิน.pdf
คำสั่ง 27.66 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกข้อสอบสอบขึ้นทะเบียนฯ ครั้งที่2.66.pdf
คำสั่ง 28.66 แต่งตั้ง อกก.เครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัด 66-69.pdf
คำสั่ง 30.66 แต่งตั้ง อกก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสาร วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 31.66 แต่งตั้ง อกก.ยุทธศาสตร์สภากายภาพบำบัด วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 32.66 แต่งตั้งคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย.pdf
คำสั่ง 33.66 แต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษา .pdf
คำสั่ง 37.66 แต่งตั้งแต่งตั้งคณะอำนวยการสอบ กรรมการคุมสอบฯ ครั้งที่2.66.pdf
คำสั่ง 38.66 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐาน รพ.ลำปาง จ.ลำปาง.pdf
คำสั่ง 39.66 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐาน รพ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ.pdf
คำสั่ง 40.66 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐาน รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก.pdf
คำสั่ง 41.66 แต่งตั้ง คกก ตรวจรับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศฯ ระยะที่ 4.pdf
คำสั่ง 42.66 แต่งตั้ง คกก ตรวจรับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของราชวิทยาลัยฯ.pdf
คำสั่ง 43.66 แต่งตั้ง อกก.อำนวยการตรวจรับรองปริญญาฯ วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 44.66 แต่งตั้ง อกก.ตรวจรับรองปริญญาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 45.66 แต่งตั้ง อกก.ส่งเสริมสมรรถนะเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพฯวาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 46.66_แต่งตั้ง อกก.อำนวยการจัดงานประชุม 20 ปีสภากายภาพบำบัด วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 47.66 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูลสมรรถนะของนักกายภาพบำบัดในประเทศไทย.pdf
คำสั่ง 48.66 แต่งตั้ง คกก อำนวยการโครงการพัฒนานักกายภาพบำบัดสร้างเสริมสุขภาพ (กสส.).pdf
คำสั่ง 49.66 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกนักกายภาพบำบัดดีเด่น.pdf
คำสั่ง 50.66 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกข้อสอบฯ ครั้งที่ 3.66.pdf
คำสั่ง 51.66 แต่งตั้งแต่งตั้งคณะอำนวยการสอบ กรรมการคุมสอบฯ ครั้งที่ 3.66.pdf
คำสั่ง 52.66 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐาน รพ.สระบุรี จ.สระบุรี.pdf
คำสั่ง 53.66 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐาน รพ.นครนายก จ.นครนายก.pdf
คำสั่ง 54.66 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐาน รพ.พิมาย จ.นครราชสีมา.pdf
คำสั่ง 55.66 แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมที่ 1, 2 และ 7(กสส.).pdf
คำสั่ง 56.66 แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมที่ 3 (กสส.).pdf
คำสั่ง 57.66 แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมที่ 5-6 (กสส).pdf
คำสั่ง 58.66 แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมที่ 8, 9 และ 10_(กสส.).pdf
คำสั่ง 59.66 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกข้อสอบฯ ครั้งที่4.66.pdf
คำสั่ง 60.66 แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานฯ 66-68.pdf
คำสั่ง 61.66 แต่งตั้ง อกก.พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศฯ (เพิ่มเติม).pdf
คำสั่ง 62.66 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสือกฎหมาย.pdf
คำสั่ง 66.66 แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมที่ 1, 2 และ 7 (กสส.).pdf
คำสั่ง 67.66 แต่งตั้ง อกก.บริหาร (สรก.) เพิ่มเติม1.pdf
คำสั่ง 68.66 แต่งตั้ง อกก.เครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเพิ่มเติม.pdf
คำสั่ง 69.66 แต่งตั้ง อกก.เครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดปกครองท้องถิ่น.pdf
คำสั่ง 70.66 แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมบทบาทวิชาชีพกายภาพบำบัดในการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง_1.pdf
คำสั่ง 71.66 แต่งตั้ง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการฯ รพ.ชัยบาลดาล จ.ลพบุรี.pdf
คำสั่ง 72.66 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการฯ รพ.ตากสิน กทม.pdf
คำสั่ง 73.66 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเขต 2.pdf
คำสั่ง 74.66 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเขต 3.pdf
คำสั่ง 75.66 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเขต 4.pdf
คำสั่ง 76.66 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเขต 9.pdf
คำสั่ง 77.66 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเขต 11.pdf
คำสั่ง 78.66 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเขต 12.pdf
คำสั่ง 79.66 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเขต 13.pdf
คำสั่ง 80.66 แต่งตั้งแต่งตั้งคณะอำนวยการสอบ กรรมการคุมสอบฯ ครั้งที่ 4.66.pdf
คำสั่ง 81.66 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเขต 1.pdf
คำสั่ง 82.66 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเขต 7.pdf
คำสั่ง 83.66 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเขต 10.pdf
คำสั่ง 84.66 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเขต 6.pdf
คำสั่ง 85.66 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการฯ (พบก.).pdf
คำสั่ง 86.66 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเขต 5.pdf
คำสั่ง 87.66 ยกเลิกและแต่งตั้ง อกก.บริหาร (สรก.).pdf
คำสั่ง 88.66 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัดในการบริบาลผู้สูงอายุ.pdf
คำสั่ง 89.66 แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายพี่เลี้ยงกิจกรรมที่6.pdf
คำสั่ง 90.66 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกข้อสอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1.67.pdf
คำสั่ง 91.66 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐาน รพ.วชิรพยาบาล จ.กรุงเทพ.pdf
คำสั่ง 92.66 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐาน รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี.pdf
คำสั่ง 94.66 แต่งตั้ง คกก ตรวจรับอุปกรณ์ระบบเสียงห้องประชุม 702.pdf
คำสั่ง 95.66 แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ ของการจัดงานประชุม 20 ปี สภากายภาพบำบัด.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2023-01-16 15:57:45    เปิดดู 5880 ครั้ง