สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

14.ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566

โพสโดย Thanaporn วันที่ 2023-11-07 14:49:37    เปิดดู 9,538 ครั้ง

15.ประกาศ! รับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 4/2566

โพสโดย Thanaporn วันที่ 2023-10-09 09:58:07    เปิดดู 1,865 ครั้ง

16.ประกาศ! ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 3/2566(ฉบับใหม่)

โพสโดย admin วันที่ 2023-10-06 10:46:24    เปิดดู 3,384 ครั้ง

17.ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 (รอบที่ 2)

โพสโดย admin วันที่ 2023-09-27 13:13:40    เปิดดู 3,756 ครั้ง

18.“สภากายภาพ นิวส์” ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566

โพสโดย admin วันที่ 2023-09-20 18:46:19    เปิดดู 2,138 ครั้ง

19.ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 16-17 กันยายน พ.ศ. 2566

โพสโดย Thanaporn วันที่ 2023-09-07 10:38:20    เปิดดู 4,544 ครั้ง

20.ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม การประชุมวิชาการประจำปี 2566 PTQA National Forum ครั้งที่ 2 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566

โพสโดย admin วันที่ 2023-08-16 19:39:24    เปิดดู 1,755 ครั้ง

21.ประกาศ! รับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 3/2566

โพสโดย Thanaporn วันที่ 2023-08-10 16:42:05    เปิดดู 2,786 ครั้ง

22.ประกาศ! ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่2/2566(รอบที่ 1)

โพสโดย admin วันที่ 2023-08-03 14:04:31    เปิดดู 5,280 ครั้ง

23.คำสั่งแต่งตั้ง

โพสโดย admin วันที่ 2023-07-06 18:03:06    เปิดดู 502 ครั้ง

24.ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

โพสโดย Thanaporn วันที่ 2023-07-04 09:20:49    เปิดดู 7,607 ครั้ง

25.คำพิพากษา คดีหมายเลขแดงที่ อ.245/2566 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โพสโดย admin วันที่ 2023-06-26 18:31:51    เปิดดู 1,307 ครั้ง

26.รายชื่อผู้ตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

โพสโดย admin วันที่ 2023-06-23 19:18:07    เปิดดู 1,253 ครั้ง