สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.Link ที่เกี่ยวข้อง 20.PT Association 21.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 22.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 23.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 24.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
  ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด   ดูทั้งหมด

ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 (รอบที่ 2)

โพสโดย admin วันที่ 2023-09-27 13:13:40    เปิดดู 2,592 ครั้ง

“สภากายภาพ นิวส์” ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566

โพสโดย admin วันที่ 2023-09-20 18:46:19    เปิดดู 929 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม การประชุมวิชาการประจำปี 2566 PTQA National Forum ครั้งที่ 2 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566

โพสโดย admin วันที่ 2023-08-16 19:39:24    เปิดดู 1,133 ครั้ง

ประกาศ! ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่2/2566(รอบที่ 1)

โพสโดย admin วันที่ 2023-08-03 14:04:31    เปิดดู 4,346 ครั้ง

คำพิพากษา คดีหมายเลขแดงที่ อ.245/2566 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โพสโดย admin วันที่ 2023-06-26 18:31:51    เปิดดู 725 ครั้ง

รายชื่อผู้ตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

โพสโดย admin วันที่ 2023-06-23 19:18:07    เปิดดู 469 ครั้ง

ขอเชิญผู้ที่สนใจกระบวนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางกายภาพ การประชุมวิชาการประจำปี 2566 PTQA National Forum ครั้งที่ 2

โพสโดย admin วันที่ 2023-05-30 09:43:37    เปิดดู 1,133 ครั้ง
  ข่าวประชาสัมพันธ์   ดูทั้งหมด

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก

โพสโดย admin วันที่ 2023-08-08 15:09:43    เปิดดู 173 ครั้ง

การจัดอบรม/สัมมนาให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และถ่ายทอดผ่านระบบ Streaming ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โพสโดย admin วันที่ 2023-07-13 11:43:26    เปิดดู 234 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 12

โพสโดย admin วันที่ 2023-07-03 11:13:19    เปิดดู 222 ครั้ง

ขออนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญา สำหรับคลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่นที่เข้าร่วมเป็นหน่วยจัดบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โพสโดย admin วันที่ 2023-07-03 11:12:30    เปิดดู 221 ครั้ง

การประชุมนานาชาติ ISIUM 2023

โพสโดย admin วันที่ 2023-05-18 13:28:30    เปิดดู 400 ครั้ง

ขอความร่วมมือผู้บริหารทุกหน่วยงาน แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี พ.ศ. 2566

โพสโดย admin วันที่ 2023-01-24 14:58:54    เปิดดู 520 ครั้ง

ภาพกิจกรรมวันกายภาพบำบัด ปี2566 “สร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมกายภาพบำบัด”

โพสโดย sirirat วันที่ 2023-01-23 17:48:28    เปิดดู 1,123 ครั้ง