เข้าสู่ระบบสมาชิก / ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ / ต่ออายุใบอนุญาตฯ

เข้าสู่ระบบ
รหัสประจำตัวประชาชน :
เลขใบอนุญาต ก. :
*สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ให้ใช้เลขที่สมาชิก PTxxxx ในการ Login แทนเลขที่ใบอนุญาต
 
>>>    คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ผ่านการขึ้นทะเบียนแล้ว
>>>    คู่มือการใช้งานสำหรับผู้สอบผ่าน 3 วิชา
และต้องการแจ้งขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตฯ
>>>    Video การเข้าใช้งานโปรแกรม สำหรับสมาชิกใหม่
>>>    Video การเข้าใช้งานโปรแกรม สำหรับสมาชิกเก่า

FAQ การต่ออายุใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด   >>>   คลิก
JSP Page

สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000