สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ข่าวประชาสัมพันธ์

1.คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ครบรอบ 60 ปี วันที่ 5-6 มิถุนายน 2568

โพสโดย admin วันที่ 2024-06-19 09:19:29    เปิดดู 38 ครั้ง

2.มาตรฐานบุคลากรผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

โพสโดย admin วันที่ 2024-06-17 11:07:21    เปิดดู 63 ครั้ง

3.ประกาศ! รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สภากายภาพบำบัด (2ตำแหน่ง)

โพสโดย Thanaporn วันที่ 2024-06-13 10:20:01    เปิดดู 380 ครั้ง

4.ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท

โพสโดย admin วันที่ 2024-05-20 14:10:24    เปิดดู 228 ครั้ง

5.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อเสนอแนะในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เพื่อให้ได้แนวทางการปรับปรุงแพทยศาสตรศึกษา สู่การสร้างสุขภาวะในทุกระดับ ภายใต้หัวข้อ Reshaping Medical Education Towards Well-Bei

โพสโดย admin วันที่ 2024-05-20 14:09:04    เปิดดู 208 ครั้ง

6.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชุมคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 วาระ พ.ศ.2567-2571

โพสโดย admin วันที่ 2024-03-14 11:16:05    เปิดดู 401 ครั้ง

7.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งการรับสมัครนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี พ.ศ. 2567

โพสโดย admin วันที่ 2024-03-08 16:30:12    เปิดดู 384 ครั้ง

8.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการครบรอบ 28 ปี คณะสหเวชศาสตร์ Care for Health Make a Better Society

โพสโดย admin วันที่ 2024-03-07 11:35:29    เปิดดู 450 ครั้ง

9.ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์

โพสโดย admin วันที่ 2024-03-05 15:06:09    เปิดดู 372 ครั้ง

10.หนังสือสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา

โพสโดย admin วันที่ 2024-03-01 15:26:46    เปิดดู 518 ครั้ง

11.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

โพสโดย admin วันที่ 2024-02-27 15:37:41    เปิดดู 401 ครั้ง

12.ขอประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร Medical Hub Executive Program (MEP) รุ่นที่ 1

โพสโดย admin วันที่ 2024-02-23 13:14:47    เปิดดู 676 ครั้ง

13.คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาควิชากายภาพบำบัด

โพสโดย admin วันที่ 2024-02-09 12:16:06    เปิดดู 525 ครั้ง