สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.Link ที่เกี่ยวข้อง 20.PT Association 21.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 22.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 23.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 24.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย


  File Attach

1.คำสั่ง 43.61 แต่งตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยกายภาพบำบัด (ฉบับที่1).pdf.pdf
2.คำสั่ง 1.62 แต่งตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยกายภาพบำบัด (ฉบับที่2).pdf.pdf
3.คำสั่ง 15.64 แต่งตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยกายภาพบำบัดฯ(ฉบับที่3).pdf.pdf
4. ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕.pdf
5. ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ พ.ศ. ๒๕๖๕.pdf
6.ระเบียบราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ว่าด้วยสมาชิกวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566.pdf
7.ระเบียบราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการสั่งจ่ายเงิน พ.ศ. 2566.pdf
8.ประกาศสภาฯ แบบหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรตามข้อบังคับสภาฯ พ.ศ 2566.pdf
9.ประกาศสภาฯ รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติสาขาต่างๆ พ.ศ 2566.pdf
10.ประกาศราชวิทยาลัยฯ คุณสมบัติของผู้ยื่นคำข้อ 13 (2) พ.ศ 2566.pdf
11.คำสั่งราชวิทยาลัย 1.66 แต่งตั้ง อกก.สอบ พ.ศ 2566.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2023-03-14 16:58:29    เปิดดู 3114 ครั้ง