สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2567 20.Link ที่เกี่ยวข้อง 21.PT Association 22.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 23.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 24.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 25.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564


  File Attach

คำสั่ง 1.64 ยกเลิกและแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายกายภาพบำบัด เขต 4.pdf
คำสั่ง 2.64 แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพกายภาพบำบัด (ฉบับที่ 3).pdf
คำสั่ง 3.64 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคลังข้อสอบสำหรับการสอบขึ้นทะเบียนฯ วาระ 63-66.pdf
คำสั่ง 4.64 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกข้อสอบสอบขึ้นทะเบียนฯ.pdf
คำสั่ง 5.64 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจรับรองปริญญาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ.pdf
คำสั่ง 6.64 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสอบและขึ้นทะเบียน วาระ 63-66.pdf
คำสั่ง 7.64 แต่งตั้งกรรมการคุมสอบ ครั้งที่ 1.64.pdf
คำสั่ง 8.64 แต่งตั้งคณะทำงานครือข่ายกายภาพบำบัดองค์กรปกครองท้องถิ่น (เพิ่มเติม).pdf
คำสั่ง 9.64 ยกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ วาระ 63-66.pdf
คำสั่ง 10.64 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ วาระ 63-66 (เพิ่มติม).pdf
คำสั่ง 12.64 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกข้อสอบสอบขึ้นทะเบียนฯ ครั้งที่ 2.64.pdf
คำสั่ง 13.64 แต่งตั้ง คกก ตรวจรับโปรแกรมพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ ระยะที่ 3.pdf
คำสั่ง 14.64 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.มหาราชนครราชสีมา.pdf
คำสั่ง 15.64 แต่งตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยกายภาพบำบัดฯ(ฉบับที่3).pdf
คำสั่ง 16.64 แต่งตั้ง อกก.สอบความรู้ฯ (ชุดพิเศษ) เพิ่มเติม.pdf
คำสั่ง 17.64 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง.pdf
คำสั่ง 18.64 แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพกายภาพบำบัด(ฉบับที่4).pdf
คำสั่ง 19.64 แต่งตั้งพี่เลี้ยงวิจัยในโครงการสนับสนุนพี่เลี้ยงงานวิจัยฯ.pdf
คำสั่ง 21.64 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างประกาศกำหนดมาตรฐานการเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึกอบรมประเภทที่ 1.pdf
คำสั่ง 23.64 ยกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำบันไดวิชาชีพกายภาพบำบัด.pdf
คำสั่ง 24.64 แต่งตั้งบุคลากรดำเนินการสอบออนไลน์ฯ ครั้งที่ 2.64.pdf
คำสั่ง 26.64 แต่งตั้งกรรมการคุมสอบและผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2.64.pdf
คำสั่ง 25.64 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูลกำหนดตำแหน่งนักกายภาพบำบัด.pdf
คำสั่ง 27.64 แต่งตั้งอาจารย์จากสถาบันการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ยืนยันตัวตอนของผู้เข้าสอบครั้งที่2.64.pdf
คำสั่ง 28.64 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการให้บริการคลินิกกายภาพบำบัดออนไลน์.pdf
คำสั่ง 29.64 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการให้บริการกายภาพบำบัดด้านเสริมความงาม.pdf
คำสั่ง 30.64 แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานฯ.pdf
คำสั่ง 31.64 แต่งตั้งบุคลากรดำเนินการสอบออนไลน์ฯ ครั้งที่ 2.64.pdf
คำสั่ง 32.64 แต่งตั้งคณะทำงานพิจาณาคัดเลือกข้อสอบสอบขึ้นทะเบียนครั้งที่ 4.64.pdf
คำสั่ง 34.64 แต่งตั้งกรรมการคุมสอบและผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4.64_1.pdf
คำสั่ง 35.64 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจัดทำและพัฒนาระบบข้อสอบออนไลน์.pdf
คำสั่ง 36.64 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานข้อมูลวิชาชีพกายภาพบำบัด.pdf
คำสั่ง 37.64 แต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกผลงานประชุมวิชาการ PTQA National Forum ครั้งที่ 1.pdf
คำสั่ง 38.64 แต่งตั้งคณะทำงานทบทวน essential contents.pdf
คำสั่ง 39.64 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาแนวทางส่งเสริมมาตรฐานและระบบริการเวลเนส.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2021-02-03 17:44:14    เปิดดู 6774 ครั้ง