สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ประวัติสภากายภาพบำบัด

 

                     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด ขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา
โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1.ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
2.ควบคุมกำกับ ดูแลและกำหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
3.ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบำบัด
4.ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับกายภาพบำบัดและการสาธารณสุข
5.ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับงานกายภาพบำบัดและการสาธารณสุข
6.ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก
7.ผดุงไว้ซึ่งสิทธิ ความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก
8.เป็นตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของประเทศไทย
สภากายภาพบำบัดมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.รับขึ้นทะเบียนและออกไบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
2.ออกคำสั่งการพักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกินสองปี
3.รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพกายภาพบำบัดของสถาบันต่างๆเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก
4.รับรองหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่างๆของวิชาชีพกายภาพบำบัดของสถาบันที่ทำการฝึกอบรมดังกล่าว
5.รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทำการฝึกอบรมใน (4)
6.ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดสาขาต่างๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพกายภาพบำบัด
7.จัดทำแผนการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อสภานายกพิเศษอย่างน้อยปีละครั้ง
8.ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภากายภาพบำบัด