สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2567 20.Link ที่เกี่ยวข้อง 21.PT Association 22.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 23.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 24.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 25.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2567


  File Attach

คำสั่ง 1.67 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเขต 8.pdf
คำสั่ง 2.67 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกข้อสอบฯ ครั้งที่ 1.67 (เพิ่มเติม).pdf
คำสั่ง 3.67 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อสอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1.67.pdf
คำสั่ง 4.67 แต่งตั้งค อกก.ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์.pdf
คำสั่ง 7.67 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาบทบาทหน้าทีในการใช้ยาของนักกายภาพบำบัด.pdf
คำสั่ง 8.67 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดในสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู็ป่วยไว้ค้างคืน.pdf
คำสั่ง 9.67 แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายพี่เลี้ยง (กกส.) ฉบับที่ 2.pdf
คำสั่ง 10.67 แต่งตั้งคณะอำนวยการสอบ กรรมการคุมสอบวิชาชีพกายภาพบำบัดและผู้ดูระบบคอมพิวเตอร์1.pdf
คำสั่ง 11.67 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐาน รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช.pdf
คำสั่ง 13.67 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2024-01-12 17:46:13    เปิดดู 776 ครั้ง