คณะกรรมการสภากายภาพบำบัด

                    

คณะกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปี ๒๕๖๐- ๒๕๖๓

 

ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง

๑.

นางสมใจ 

ลือวิเศษไพบูลย์

นายกสภากายภาพบำบัด

๒.

นาย.ประวิตร

เจนวรรธนะกุล

อุปนายกสภากายภาพบำบัดคนที่ 1

๓.

นายสมชาย

รัตนทองคำ

อุปนายกสภากายภาพบำบัดคนที่ 2

๔.

นางพัชรี

คุณค้ำชู

เลขาธิการสภากายภาพบำบัด

๕.

นางสาวสุจิตรา

บุญหยง

รองเลขาธิการสภากายภาพบำบัด

๖.

นายวิชัย

เกียรติบุญศรี

ประชาสัมพันธ์

๗.

นางนงนุช

ล่วงพ้น

เหรัญญิก

๘.

นายปรีชา

อัศวโกสินชัย

นายกสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

๙.

นายวรชาติ

เฉิดชมจันทร์

โฆษกสภากายภาพบำบัด

๑๐.

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

กรรมการ

๑๑.

นางรุ่งทิวา

วัจฉละฐิติ

กรรมการ

๑๒.

นางพรรณี

ปึงสุวรรณ

กรรมการ

๑๓.

นางปริญดา

ปังศรีสมบูรณ์

กรรมการ

๑๔.

นางสาวจีรวรรณ

ดนัยตั้งตระกูล

กรรมการ

๑๕.

นางสาวจิตรา

ซึ่งอมรเกียรติ

กรรมการ

๑๖.

พันเอกหญิงวริตา

มุสิกะ

กรรมการ

๑๗.

นางสาวสุวิมล   

เตกิตติพงษ์

กรรมการ

๑๘.

นางสาวสุกัลยา

กฤษณเกรียงไกร

กรรมการ

๑๙.

นายภูดิศ

สะวิคามิน

กรรมการ

๒๐.

นางสาวพรพิมล

จันทรวิโรจน์

กรรมการ

๒๑.

นางสาวนันทวัน

ปิ่นมาศ

กรรมการ

๒๒.

นายสยาม

เพิ่มเพ็ชร์

กรรมการ

๒๓.

นางสาวสิริรัตน์

มิตรเจริญถาวร

กรรมการ

๒๔.

นางสายพิณ

ประเสริฐสุขดี

กรรมการ

๒๕.

นางนิจกานต์

ตันอุ่นเดช

กรรมการ

๒๖.

นางสาวจีรภา

จรัสวณิชพงศ์

กรรมการ


เอกสาร "รายชื่อคณะกรรมการสภากายภาพบำบัด" วาระปี พ.ศ. 2560-2563