สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.Link ที่เกี่ยวข้อง 20.PT Association 21.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 22.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 23.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 24.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566


  File Attach

คำสั่ง 1.66 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกข้อสอบสอบขึ้นทะเบียนฯ ครั้งที่ 1.66.pdf
คำสั่ง 4.66 แต่งตั้งกรรมการคุมสอบและผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่1.66.pdf
คำสั่ง 5.66 แต่งตั้งบุคลากรดำเนินการสอบออนไลน์ ครั้งที่1.66.pdf
คำสั่ง 7.66 แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรฐานการให้ความรู้โรคเบาหวาน1.pdf
คำสั่ง 8.66 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำประวัติวิชาชีพกายภาพบำบัด.pdf
คำสั่ง 9.66 แต่งตั้ง คกก ตรวจรับอุปกรณ์ระบบเสียงห้องประชุมใหญ่.pdf
คำสั่ง 10.66 แต่งตั้งคณะทำงานผู้ออกข้อสอบวิชาชีพกายภาพบำบัด กลุ่มที่ 2.pdf
คำสั่ง 11.66 แต่งตั้งคณะทำงานผู้พิจารณาข้อสอบวิชาชีพกายภาพบำบัด กลุ่มที่ 2.pdf
คำสั่ง 12.66 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำประวัติวิชาชีพกายภาพบำบัดเพิ่มเติม.pdf
คำสั่ง 13.66 แต่งตั้ง คกก.การศึกษาวิชาชีพกายภาพฯ วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 14.66 แต่งตั้ง อกก.ฝ่ายจัดสอบฯ วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 15.66 แต่งตั้ง อกก.พัฒนาคลังข้อสอบฯ_วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 16.66 แต่งตั้ง อกก.บริหารสภากายภาพบำบัด วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 17.66 แต่งตั้ง ออก.การศึกษาต่อเนื่องฯ วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 18.66 แต่งตั้ง อกก.ฝ่ายจรรยาบรรณฯ_วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 19.66 แต่งตั้ง อกก.ฝ่ายกฎหมายฯ วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 20.66 แต่งต้ง อกก.ฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพฯ วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 21.66 แต่งตั้ง อกก.บริหาร (สรก.) วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 22.66 แต่งตั้ง อกก.ฝ่ายการเงิน การบัญชี แผนและงบประมาณฯ วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 23.66 แต่งตั้ง อกก.คณะทำงานกลั่นกรองโครงการฯ วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 24.66 แต่งตั้ง อกก.พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศฯ วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 25.66 แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนภาระงานของเจ้าหน้าที่ฯ วาระ 66-69.pdf
คำสั่ง 26.66 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.หัวหิน.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2023-01-16 15:57:45    เปิดดู 1573 ครั้ง