สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   แนวทางเวชปฏิบัติ

          แนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical Practice Guideline: CPG) เป็นสิ่งที่เกื้อหนุนให้นักกายภาพบำบัดสามารถให้บริการกายภาพบำบัด ซึ่งได้ผ่านการยืนยันด้วยงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงแล้วว่า มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เมื่อใช้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ แนวทางเวชปฏิบัติได้รับการพัฒนาขึ้น โดยผ่านกระบวนการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจำนวนมากอย่างเป็นระบบ จนกระทั่งกลายเป็นข้อแนะนำสำหรับการจัดการปัญหาสุขภาพเฉพาะ ดังนั้น แนวทางเวชปฏิบัติจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งต่อนักกายภาพบำบัดและผู้ป่วย ในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการปัญหาสุขภาพที่เหมาะสม นักกายภาพบำบัดพึงอ่านรายละเอียดในแนวทางเวชปฏิบัติให้ครบถ้วนก่อนนำไปประยุกต์ใช้

Body region

Clinical Practice Guideline

Neck

1. Bier JD, Scholten-Peeters WGM, Staal JB, Pool J, van Tulder MW, Beekman E, et al. Clinical practice guideline for physical therapy assessment and treatment in patients with nonspecific neck pain. Phys Ther. 2018;98(3):162-71.

ดูเอกสาร

2. Bussieres AE, Stewart G, Al-Zoubi F, Decina P, Descarreaux M, Hayden J, et al. The treatment of neck pain-associated disorders and whiplash-associated disorders: a clinical practice guideline. J Manipulative PhysiolTher. 2016;39(8):523-44.e20.

ดูเอกสาร

3. Blanpied PR, Gross AR, Elliott JM, Devaney LL, Clewley D, Walton DM, et al. Neck pain: revision 2017. J Orthop Sports Phys Ther. 2017;47(7):A1-A83.

ดูเอกสาร

Shoulder

4. Albright J, Allman R, Bonfiglio RP, Conill A, Dobkin B, Guccione AA, et al.Philadelphia panel evidence-based clinical practice guidelines on selected rehabilitation interventions for shoulder pain. Phys Ther. 2001;81(10):1719-30.

ดูเอกสาร

5. Kelley MJ, Shaffer MA, Kuhn JE, Michener LA, Seitz AL, Uhl TL, et al. Shoulder pain and mobility deficits: adhesive capsulitis. J Orthop Sports Phys Ther. 2013;43(5):A1-31.

ดูเอกสาร

Low back

6. Wong JJ, Cote P, Sutton DA, Randhawa K, Yu H, Varatharajan S, et al. Clinical practice guidelines for the noninvasive management of low back pain: a systematic review by the Ontario Protocol for Traffic Injury Management (OPTIMa) Collaboration. Eur J Pain. 2017;21(2):201-16.

ดูเอกสาร

7. Bernstein IA, Malik Q, Carville S, Ward S. Low back pain and sciatica: summary of NICE guidance. BMJ. 2017;356:i6748.

ดูเอกสาร

8. Delitto A, George SZ, Van Dillen LR, Whitman JM, Sowa G, Shekelle P, et al. Low back pain. J Orthop Sports Phys Ther. 2012;42(4):A1-57.

ดูเอกสาร

Hip

9. Cibulka MT, Bloom NJ, Enseki KR, Macdonald CW, Woehrle J, McDonough CM. Hip pain and mobility deficits-hip osteoarthritis: revision 2017. J Orthop Sports Phys Ther. 2017;47(6):A1-A37.

ดูเอกสาร

10. Enseki K, Harris-Hayes M, White DM, Cibulka MT, Woehrle J, Fagerson TL, et al. Nonarthritic hip joint pain. J Orthop Sports Phys Ther. 2014;44(6):A1-32.

ดูเอกสาร

Knee

11. McAlindon TE, Bannuru RR, Sullivan MC, Arden NK, Berenbaum F, Bierma-Zeinstra SM, et al. OARSI guidelines for the non-surgical management of knee osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage. 2014;22(3):363-88.

ดูเอกสาร

12. Barton CJ, Lack S, Hemmings S, Tufail S, Morrissey D. The best practice guide to conservative management of patellofemoral pain: incorporating level 1 evidence with expert clinical reasoning. Br J Sports Med. 2015;49(14):923-34.

ดูเอกสาร

13. Albright J, Allman R, Bonfiglio RP, Conill A, Dobkin B, Guccione AA, et al.Philadelphia panel evidence-based clinical practice guidelines on selected rehabilitation interventions for knee pain. Phys Ther. 2001;81(10):1675-1700.

ดูเอกสาร

14. Logerstedt DS, Scalzitti D, Risberg MA, Engebretsen L, Webster KE, Feller J, et al. Knee stability and movement coordination impairments: knee ligament sprain revision 2017. J Orthop Sports Phys Ther. 2017;47(11):A1-A47.

ดูเอกสาร

15. Logerstedt DS, Scalzitti DA, Bennell KL, Hinman RS, Silvers-Granelli H, Ebert J, et al. Knee pain and mobility impairments: meniscal and articular cartilage lesions revision 2018.J Orthop Sports Phys Ther. 2018;48(2):A1-A50.

ดูเอกสาร

Ankle/Foot

16. Martin RL, Davenport TE, Paulseth S, Wukich DK, Godges JJ, Orthopaedic Section American Physical Therapy A. Ankle stability and movement coordination impairments: ankle ligament sprains. J Orthop Sports Phys Ther. 2013;43(9):A1-40.

ดูเอกสาร

17. Carcia CR, Martin RL, Houck J, Wukich DK. Achilles pain, stiffness, and muscle power deficits: achilles tendinitis. J Orthop Sports Phys Ther. 2010;40(9):A1-26.

ดูเอกสาร

18. Martin RL, Davenport TE, Reischl SF, McPoil TG, Matheson JW, Wukich DK, et al. Heel pain-plantar fasciitis: revision 2014. J Orthop Sports Phys Ther. 2014;44(11):A1-33.

ดูเอกสาร

 

Condition

Clinical Practice Guideline

Stroke

1. Winstein CJ, Stein J, Arena R, Bates B, Cherney LR, Cramer SC, et al. Guidelines for adult stroke rehabilitation and recovery: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2016;47(6):e98-e169.

ดูเอกสาร

2. Stroke Foundation. Clinical Guidelines for Stroke Management. 2017.

ดูเอกสาร

3. Gittler M, Davis AM. Guidelines for adult stroke rehabilitation and recovery. JAMA. 2018;319(8):820-1.

 

4. Van Peppen RP, Hendriks HJM, Van Meeteren NL, Helders PJ, Kwakkel G.The development of a clinical practice stroke guideline for physiotherapists in the Netherlands: a systematic review of available evidence. Disabil Rehabil. 2007;29(10):767-83.

 

5. Brosseau L, Wells GA, Finestone HM, Egan M, Dubouloz CJ, Graham I, et al.Ottawa panel evidence-based clinical practice guidelines for post-stroke rehabilitation. Top Stroke Rehabil. 2006;13(2):1-269.

 

Parkinson's disease

6. Keus SH, Bloem BR, Hendriks EJ, Bredero‐Cohen AB, Munneke M.Evidence‐based analysis of physical therapy in Parkinson's disease with recommendations for practice and research. Mov Disord. 2007;22(4):451-60.

ดูเอกสาร

Peripheral vestibular hypofunction

7. Hall CD, Herdman SJ, Whitney SL, Cass SP, Clendaniel RA, Fife TD, et al. Vestibular rehabilitation for peripheral vestibular hypofunction: an evidence-based clinical practice guidelinefrom the American Physical Therapy Association Neurology Section. J Neurol Phys Ther. 2016;40(2):124-55.

ดูเอกสาร

Myotonic dystrophy

8. Pandya S, Eichinger K. Role of Physiotherapy in the Assessment and Management of Individuals with myotonic dystrophy.Myotonic Dystrophy Foundation, 2015.

ดูเอกสาร

 

Condition

Clinical Practice Guideline

Chronic obstructive pulmonary disease

1. Langer D, Hendriks E, Burtin C, Probst V, van der Schans C, Paterson W, et al. A clinical practice guideline for physiotherapists treating patients with chronic obstructive pulmonary disease based on a systematic review of available evidence. Clin Rehabil. 2009;23(5):445-62.

ดูเอกสาร

Critical illness

2. Gosselink R, Bott J, Johnson M, Dean E, Nava S, Norrenberg M, et al.Physiotherapy for adult patients with critical illness: recommendations of the European Respiratory Society and European Society of Intensive Care Medicine Task Force on physiotherapy for critically ill patients. Intensive Care Med. 2008;34(7):1188-99.

ดูเอกสาร

Venous thromboembolism

3. Hillegass E, Puthoff M, Frese EM, Thigpen M, Sobush DC, Auten B, et al. Role of physical therapists in the management of individuals at risk for or diagnosed with venous thromboembolism: evidence-based clinical practice guideline. Phys Ther. 2016;96(2):143-66.

ดูเอกสาร

Chronic heart failure

4. Achttien RJ, Staal JB, van der Voort S, Kemps HM, Koers H, Jongert MW, et al. Exercise-based cardiac rehabilitation in patients with chronic heart failure: a Dutch practice guideline. Neth Heart J. 2015;23(1):6-17.

ดูเอกสาร

Cystic fibrosis

5. Button BM, Wilson C, Dentice R, Cox NS, Middleton A, Tannenbaum E, et al. Physiotherapy for cystic fibrosis in Australia and New Zealand: a clinical practice guideline. Respirology. 2016;21(4):656-67.

ดูเอกสาร

Bronchiolitis

6. Kou M, Hwang V, Ramkellawan N. Bronchiolitis: from practice guideline to clinical practice. Emerg Med Clin North Am. 2018;36(2):275-86.

 

Adult, medical, spontaneously breathing patient

7. Bott J, Blumenthal S, Buxton M, Ellum S, Falconer C, Garrod R, et al. Guidelines for the physiotherapy management of the adult, medical, spontaneously breathing patient. Thorax. 2009;64 Suppl 1:i1-51.

ดูเอกสาร

 

Condition

Clinical Practice Guideline

Congenital muscular torticollis

1.Kaplan SL, Coulter C, Fetters L. Physical therapy management of congenital muscular torticollis: an evidence-based clinical practice guidelinefrom the Section on Pediatrics of the American Physical Therapy Association. Pediatr Phys Ther. 2013;25(4):348-94.

ดูเอกสาร

Cerebral palsy-spastic diplegia

2.O'Neil ME, Fragala-Pinkham MA, Westcott SL, Martin K, Chiarello LA, Valvano J, et al. Physical therapy clinical management recommendations for children with cerebral palsy - spastic diplegia: achieving functional mobility outcomes. Pediatr Phys Ther. 2006;18(1):49-72.

ดูเอกสาร

 

Condition

Clinical Practice Guideline

Cancer

1. Segal R, Zwaal C, Green E, Tomasone JR, Loblaw A, Petrella T, et al. Exercise for people with cancer: a clinical practice guideline. Curr Oncol. 2017;24(1):40-6.

ดูเอกสาร

Burn

2. Nedelec B, Parry I, Acharya H, Benavides L, Bills S, Bucher JL, et al. Practice guidelines for cardiovascular fitness and strengthening exercise prescription after burn injury. J Burn Care Res. 2016;37(6):e539-e58.

 

 

 


โพสโดย admin วันที่ 2018-09-01 00:00:00    เปิดดู 23586 ครั้ง