สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2558

ประกาศสภากายภาพบำบัด 

 

 

เรื่อง  ผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2558

 

 

วันที่  28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

 

 

 

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนโปรดอ่านรายละเอียดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนฯ แนบท้ายประกาศ

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน 

 

 

 

สำหรับผู้สอบผ่านมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดครั้งที่ 1/2558

 

 

 

----------------------------------------------------------------       

 

 

 

ด้วยคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสอบและพัฒนาคลังข้อสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด และคณะกรรมการสภากายภาพบำบัด ได้ดำเนินการพิจารณาผลสอบและจัดทำประกาศผลสอบเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว  ผู้เข้าสอบทุกท่านโปรดดูผลสอบ หากมีเหตุทักท้วงให้ดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรถึงสภากายภาพบำบัดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลสอบ หากพ้นจากนี้จะถือว่ายอมรับผลสอบดังกล่าว 

ผู้ที่สอบผ่านทั้ง 3 วิชา ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการขึ้นทะเบียนฯ ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สอบผ่านประกาศ   ผลสอบความรู้โดยคลิกแบนเนอร์ เข้าโปรแกรม ขึ้นทะเบียนออนไลน์

 

 

ในเว็บไซต์สภากายภาพบำบัด www.pt.or.th ดำเนินการดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปกรอกข้อมูลออนไลน์ในโปรแกรม ขึ้นทะเบียนออนไลน์ ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1.1ใส่รหัสผู้สมัครสอบ จำนวน 6 หลัก และรหัสผ่าน เป็นรหัสเดียวกันกับรหัสผู้สมัครสอบ 6 หลัก กด login

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 โปรแกรม จะแสดงค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ และทำบัตรสมาชิก จำนวน 2,150 บาท

ค่าขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ  แบบคำขอ สกภ.5   จำนวน  2,000  บาท 

ค่าทำบัตรสมาชิก   แบบคำขอ สกภ. 3                            จำนวน    100  บาท

ค่าธรรมเนียมส่งเอกสารทางไปรษณีย์                            จำนวน      50  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อเรียบร้อยแล้วให้ กด  ยืนยัน  ระบบก็จะแจ้งให้ท่านทราบดังนี้ 

* การโอนเงินค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีดังนี้ 

ชื่อบัญชีสภากายภาพบำบัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สุขุมวิท ซอย 3/1   

บัญชีออมทรัพย์   เลขที่บัญชี 074-216645-5 

** เอกสารหลักฐานที่ต้องส่งมาเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ  

และทำบัตรสมาชิก มายังสภากายภาพบำบัด เมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 ให้ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ และทำบัตรสมาชิก มายังสภากายภาพบำบัด

2.1 ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด แนบหลักฐานดังนี้ 

(1) แบบคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ (แบบ สกภ.5) จำนวน 1 ฉบับ 

(2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1ฉบับ 

(3) สำเนาใบปริญญาบัตร (ถ้ายังไม่ได้รับใบปริญญาบัตรให้แนบหนังสือรับรองอนุมัติการจบตัวจริงจากสภามหาวิทยาลัย) จำนวน 1 ฉบับ 

(4) สำเนาผลการสอบความรู้ (ประกาศผลสอบเฉพาะหน้าที่แสดงว่า “มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน”) จำนวน 1 ฉบับ

(5) รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน  2  รูป 

(6) ซองจดหมายขนาด A4 ติดแสตมป์ 18 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน เพื่อส่งใบอนุญาตฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ยื่นคำขอทำบัตรสมาชิกสภากายภาพบำบัด แนบหลักฐานดังนี้

(1) แบบคำขอ สกภ.3 จำนวน 1 ฉบับ

(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ 

(3) รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน  2  รูป

(4) ซองจดหมายขนาด A4 ติดแสตมป์ 18  บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน เพื่อใช้ส่งบัตรสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 หลักฐานการโอนเงินค่าขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ,ทำบัตรสมาชิก และค่าธรรมเนียมส่งเอกสารทางไปรษณีย์    จำนวน 2,150 บาท    จำนวน 1 ฉบับ 

โอนเงินเข้าบัญชีสภากายภาพบำบัด โดยผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น ไม่รับโอนเงินโดยวิธีอื่น ๆ   

ชื่อบัญชีสภากายภาพบำบัด   ธนาคารไทยพาณิชย์    สาขาสุขุมวิท ซอย 3/1   บัญชีออมทรัพย์  

เลขที่บัญชี  074-216645-5 

 

 

 

 

 

            2.4 ผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนฯ ให้ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ และทำบัตรสมาชิก มาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS มาที่ “สำนักงานเลขาธิการสภากายภาพบำบัด  ภายในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขที่  120 หมู่ 3  ชั้น 2  อาคารรวมหน่วยงานราชการ B  “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” ถ.แจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210” 

 

 

 

2.5 ผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนฯ ที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ และส่งหลักฐานครบถ้วนแล้ว สำนักงานเลขาธิการสภากายภาพบำบัด จะดำเนินการตรวจสอบหลักฐานและนำรายชื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุมัติเลขที่ใบอนุญาต ก. เมื่อพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว สำนักงานเลขาธิการสภาฯจะดำเนินการจัดพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและจัดส่งให้ภายใน 60-90 วัน นับตั้งแต่วันที่เอกสารคำขอขึ้นทะเบียนฯมาถึงสภาฯ 

          2.6 สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านและสอบเก็บคะแนนได้บางวิชา  โปรดติดตามประกาศรับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดในครั้งต่อไปประมาณเดือนพฤษภาคม 2558 ทางเว็บไซต์สภากายภาพบำบัด www.pt.or.th 

สำนักงานเลขาธิการสภากายภาพบำบัด ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

 

 

 

 

                                                                                  กานดา   ชัยภิญโญ 

                                                                                        (ผศ.ดร.กานดา   ชัยภิญโญ) 

                                                                                          นายกสภากายภาพบำบัด 

 

 


  File Attach

ประกาศผลสอบความรู้ฯครั้งที่1-2558.pdf
แบบสกภ๓.doc
แบบสกภ๕.doc
โพสโดย Admin วันที่ 2015-03-16 00:00:00    เปิดดู 4554 ครั้ง