Untitled Document
Untitled Document

นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 
Visitor

สมัครสอบ

ขึ้นทะเบียนใหม่

ตรวจสอบLicense

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

 
 
 
ประกาศ! ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2560 10/08/2017
โปรดอ่านรายละเอียดด้านใน
ประกาศ! รับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 3/2560 10/08/2017
โปรดอ่านรายละเอียดด้านใน
ประกาศ ! ผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ครั้งที่ 2/2560 06/07/2017
โปรดอ่านรายละเอียดด้านใน
รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด 26/07/2012
อ่านรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศ! กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๓ 09/05/2017
โปรดอ่านรายละเอียดด้านใน
สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 24/02/2015
เชิญอ่านรายละเอียด....
ขอเชิญชวนนักกายภาพบำบัดส่งผลงานคุณภาพทางกายภาพบำบัด 15/08/2017
หมดเขตรับบทคัดย่อเพื่อพิจารณาในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
Thai Journal of Physical Therapy Vol 39, No 2 (2017) 07/08/2017
สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัดใน4ภูมิภาค” 25/07/2017
แนบหนังสือปะหน้าและรายละเอียดโครงการ start up clinic
COPD Exercise Prescription 07/07/2017
detail in this page
     
 
 
คู่มือการฟื้นฟูผู้สูงอายุ หลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการอบแผ่นร้อนแก่ผู้ป่วย
การรักษาอัมพาตครึ่งท่อน
การป้องกันเข่าติดในผู้ป่วยกระดูกขาหัก
บริหารไหล่ไม่ให้ปวด ...
อันตรายจากการก้มยกของ ...

 

 

 

 
© Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007