Untitled Document
Untitled Document

นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 
Visitor

สมัครสอบ

ขึ้นทะเบียนใหม่

ตรวจสอบLicense

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

 
 
 
ประกาศ ! ผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ครั้งที่ 2/2560 06/07/2017
โปรดอ่านรายละเอียดด้านใน
รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด 26/07/2012
อ่านรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศ! กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๓ 09/05/2017
โปรดอ่านรายละเอียดด้านใน
ประกาศ! รายชื่อคณะกรรมการสภากายภาพบำบัด2560-2563 09/05/2017
โปรดอ่านรายละเอียดด้านใน
ประกาศ!หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อใบอนุญาตฯ พ.ศ. 2560 27/04/2017
โปรดอ่านรายละเอียดด้านใน
สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 24/02/2015
เชิญอ่านรายละเอียด....
COPD Exercise Prescription 07/07/2017
detail in this page
อบรมเชิงปฏิบัติการ Clinical reasoning and Orthopedics physical therapy in specific disorders 23/06/2016
1 - 4 สค. 2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก
๕ ทศวรรษกำลังคนวิชาชีพกายภาพบำบัด 22/06/2017
อ่านรายละเอียดภายใน
หลักสูตร การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ สำหรับนักกายภาพบำบัด 22/05/2017
โปรดอ่านรายละเอียดด้านใน
     
 
 
คู่มือการฟื้นฟูผู้สูงอายุ หลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการอบแผ่นร้อนแก่ผู้ป่วย
การรักษาอัมพาตครึ่งท่อน
การป้องกันเข่าติดในผู้ป่วยกระดูกขาหัก
บริหารไหล่ไม่ให้ปวด ...
อันตรายจากการก้มยกของ ...

 

 

 

 
© Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007