Untitled Document
Untitled Document

นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 
Visitor

ตรวจสอบสถานะขึ้นทะเบียน
 
 
 
ประกาศ! ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 3/2560 10/10/2017
โปรดอ่านรายละเอียดด้านใน
ประกาศ! รับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 4/2560 10/10/2017
โปรดอ่านรายละเอียดด้านใน
ประกาศ ! ผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ครั้งที่ 3/2560 18/09/2017
โปรดอ่านรายละเอียดด้านใน
ประกาศ! ว48 การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพและการทำบัตรประจำตัวสมาชิกสภาฯ 21/08/2017
โปรดอ่านรายละเอียดด้านใน
ประกาศ! ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2560 10/08/2017
โปรดอ่านรายละเอียดด้านใน
สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 24/02/2015
เชิญอ่านรายละเอียด....
การประชุมวิชาการและวิจัย The 5th PTMURS 2018 20/10/2017
รายละเอียดข้างใน
โครงการ Running injuries and self-management for runner 20/10/2017
รายละเอียดข้าง
โครงการ Elastic Therapeutic Taping Method KT 1,2 20/10/2017
รายละเอียดข้างใน
ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์วารสารกายภาพบำบัด (ชั่วคราว) 22/09/2017
รายละเอียดข้างใน
     
 
 
คู่มือการฟื้นฟูผู้สูงอายุ หลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการอบแผ่นร้อนแก่ผู้ป่วย
การรักษาอัมพาตครึ่งท่อน
การป้องกันเข่าติดในผู้ป่วยกระดูกขาหัก
บริหารไหล่ไม่ให้ปวด ...
อันตรายจากการก้มยกของ ...

 

 

 

 
© Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007