สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! ผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ครั้งที่1/2558


ประกาศสภากายภาพบำบัด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/58 วันที่ 28กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2558
หมายเหตุ : ผู้เข้าสอบทุกท่านโปรดอ่านรายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบก่อนเข้าสอบ
สนามสอบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (01) ห้อง 305, ห้อง 405, ห้อง 505 อาคาร 14 อาคารเรียนรวม


สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารหลักฐาน หนังสือรับรองอนุมัติการจบการศึกษาตัวจริงโดยสภามหาวิทยาลัย
ให้ดำเนินการส่งก่อนวันประกาศผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
รายละเอียดแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน 
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดครั้งที่ 1/2558 
-------------------------------------------

การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด กำหนดรายละเอียดประกอบการสอบ และการขอรับใบอนุญาต ดังนี้

 

 

 

 

 

ตารางสอบ

 

 

 

 

วันที่สอบ

 

 

 

 

เวลาสอบ 

 

 

 

 

รหัสและ วิชาสอบ 

 

 

 

 

คะแนน 

 

 

 

 

28  กุมภาพันธ์  2558

 

 

 

 

09.00 –  12.00  น. 

 

 

 

 

02  วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบำบัด 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

28  กุมภาพันธ์  2558

 

 

 

 

13.30 –  16.30  น. 

 

 

 

 

03  วิชากายภาพบำบัดในโรคและภาวะต่าง ๆ 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

มีนาคม  2558

 

 

 

 

09.00 –  10.30  น. 

 

 

 

 

01  วิชากฎหมายจรรยาบรรณและการบริหารงาน 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

วิธีการสอบ 

 

 

 

 

                การสอบจะใช้วิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย

 

 

 

 

สนามสอบ 

 

 

 

 

                รหัสสนามสอบ   01           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  กรุงเทพมหานคร

ห้อง 305, ห้อง 405, และห้อง 505  อาคาร 14   อาคารเรียนรวม

 

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ 

 

 

 

 

เพื่อให้การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้มีสิทธิ์สอบทำความเข้าใจถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

1.            ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

ชาย สวมเสื้อมีปกสีสุภาพ กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้นไม่สวมกางเกงยีนส์ 

 

 

 

 

หญิง สวมเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อสุภาพ กระโปรงคลุมเข่า หรือกางเกงขายาวเท่านั้น 

 

 

 

 

             รองเท้าหุ้มส้น ไม่สวมกางเกงยีนส์

 

 

 

 

     2.      ให้ผู้เข้าสอบตรวจดูเลขที่นั่งก่อนเข้าห้องสอบ และเข้าห้องสอบเมื่อได้รับอนุญาต 

 

 

 

 

      3 .    ห้ามผู้เข้าสอบนำตำราเรียนหรือเอกสารใด ๆ และเครื่องมือหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ เข้าห้องสอบ และไม่มีการรับฝากหรืออนุญาตให้วางสิ่งของดังกล่าวไว้ภายในห้องสอบ

4.      ให้ผู้เข้าสอบมาถึงอาคารสอบก่อนเริ่มต้นเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ 

 

 

 

 

           5.      ผู้ควบคุมการสอบจะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ เมื่อพ้นเวลา 15 นาทีนับแต่เวลาเริ่มทำการสอบเว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันสมควรอาจได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบให้เข้าห้องสอบได้เป็นการชั่วคราวเป็นรายกรณีทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ควบคุมการสอบ

6.      ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบ เพื่อลงลายมือชื่อในบัญชีผู้เข้าสอบ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น กรรมการคุมสอบอาจอนุญาตให้ใช้บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้โดยต้องมีรูปถ่ายและเลขที่บัตรประชาชนในบัตรดังกล่าวด้วยหากไม่มีบัตรใดยืนยันตน ผู้คุมสอบจะไม่อนุญาตให้   ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบ และห้ามให้ผู้อื่นเข้าสอบแทน รวมทั้งการปลอมแปลงบัตร หรือเอกสารใด ๆ

 

 

 

 

7.      ให้ใช้ดินสอดำ 2B ในการระบายคำตอบ รหัสวิชา และรหัสประจำตัวผู้สอบให้ถูกต้อง โดยระบายให้ดำเต็มวง และใช้ปากกาหมึกแห้งเฉพาะสีน้ำเงินหรือสีดำ เพื่อลงนามในบัญชีผู้เข้าสอบ

 

 

 

 

8.      ห้ามส่งเสียง แสดงสัญญาณ หรือการกระทำใดที่ส่อเจตนาทุจริตในขณะทำการสอบ  

 

 

 

 

9.      ผู้ควบคุมการสอบจะอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบได้ เมื่อพ้นเวลา 1 ชั่วโมง                  30 นาที หลังเวลาเริ่มทำการสอบ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันสมควรอาจได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบให้ออกจากห้องสอบได้เป็นการชั่วคราวเป็นรายกรณีทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ควบคุมการสอบ  

 

 

 

 

10.    ห้ามผู้เข้าสอบนำข้อสอบหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด 

 

 

 

 

11.    ผู้เข้าสอบที่ฝ่าฝืนตามข้อ 3 ข้อ 4ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ7 ข้อ 8 หรือข้อ 9 จะถูกระงับการสอบวิชานั้นทันทีหรือไม่ให้สอบเฉพาะวันนั้น หรือถูกปรับตก หรือไม่ได้รับการตรวจข้อสอบหรือถูกหักคะแนน ตามควรแก่กรณี

 

 

 

 

 

การประกาศผลสอบ

 

สภากายภาพบำบัดจะประกาศผลสอบในวันที่ 16  มีนาคม พ.ศ. 2558  เฉพาะผู้ที่ส่งหลักฐานประกอบการสมัครสมาชิกสภากายภาพบำบัดและการสมัครสอบขึ้นทะเบียนครบถ้วนและถูกต้องทุกรายการเท่านั้น โดยประกาศทางเว็บไซต์สภากายภาพบำบัด http://www.pt.or.th/ ทั้งนี้ กำหนดการวันประกาศผลสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

 

 

 

 

ผู้ที่สอบผ่านทั้ง 3 วิชา ให้ตรวจสอบรายละเอียดการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดและรายละเอียดอื่น ๆ  ได้ทางเว็บไซต์สภากายภาพบำบัด 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการพิจารณาผลสอบตามหลักเกณฑ์“ข้อบังคับสภากายภาพบำบัดว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2549”

 

 

 

 


  File Attach

โพสโดย Admin วันที่ 2015-02-12 00:00:00    เปิดดู 5443 ครั้ง