สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.Link ที่เกี่ยวข้อง 20.PT Association 21.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 22.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 23.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 24.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566

กำหนดการซ้อมสอบออนไลน์และวันสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

 

วัน เดือน ปี

กำหนดการ

เว็บไซต์

11 - 13 พฤศจิกายน 2566

เวลา 09.00 - 24.00 น.

 

วันซ้อมสอบออนไลน์ในระบบ LMS ด้วยตนเอง

Username  :  หมายเลขสมาชิก ที่ปรากฏใน                         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ

Password   :  123456789


https://pt-exam.buu.ac.th

18 - 19 พฤศจิกายน 2566

วันสอบความรู้ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์

สนามสอบ

                                                 
                                                             รายละเอียดสนามสอบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 แห่ง

ลำดับ

สนามสอบ

ห้องสอบ

1

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

ห้อง  GE 502 E


                   ห้อง  GE 503 E 

2

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ห้อง 2-424, 2-425


                 ห้อง  2-321, 2-322  

หมายเหตุ : วันสอบให้ผู้เข้าสอบมาถึงอาคารสอบก่อนเริ่มต้นเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที เพื่อตรวจสอบ

เลขที่นั่งสอบและแผนผังเลขที่นั่งสอบและความเรียบร้อยอื่น ๆ ก่อนเข้าห้องสอบ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre


  File Attach

1.1ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครั้งที่4-2566.pdf
1.1สนามสอบ ม.มศว ประสานมิตร GE 502 E.pdf
1.2สนามสอบ ม.มศว ประสานมิตร GE 503 E.pdf
2.1สนามสอบ ม.หัวเฉียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2-424.pdf
2.2สนามสอบ ม.หัวเฉียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2-425.pdf
2.3สนามสอบ ม.หัวเฉียว คณะนิเทศศาสตร์ 2-321.pdf
2.4สนามสอบ ม.หัวเฉียว คณะนิเทศศาสตร์ 2-322.pdf
-ประกาศการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 5 พ.ศ.2565(ฉบับที่1)14สค65.pdf
-ประกาศการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 5 พ.ศ.2565(ฉบับที่2)3ตค65.pdf
แผนที่สนามสอบ4-2566.pdf
โพสโดย Thanaporn วันที่ 2023-11-07 14:49:37    เปิดดู 8220 ครั้ง