ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล

      เนื่องด้วยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล เพื่อให้การดำเนินการวิจัยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ในช่วงระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม-30 สิงหาคม 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


  File Attach

รับ916 ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล21-08-2562.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2019-08-21 17:58:42    เปิดดู 623 ครั้ง