ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

NEW !!!! ประกาศ ! การต่ออายุใบอนุญาตฯ กรณียื่นหลังวันหมดอายุ - (ใช้ตามข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562)

การต่ออายุฯตาม ข้อบังคับสภากายภาพบำบัดว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562  สำหรับนักกายภาพบำบัดที่เก็บหน่วยคะแนนครบ 50 หน่วยคะแนน แต่มิได้ยื่นต่ออายุฯ ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาตฯ  มี 2 กรณี 

(1.) หมดอายุก่อนประกาศราชกิจจานุเบกษา  และ  
(2.) หมดอายุหลังจากประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯ ทั้ง 2 กรณี จะเก็บเป็นสองเท่าของอัตราการต่ออายุใบอนุญาตฯ   รายละเอียดตามภาพประกอบ และ คำชี้แจง

*** ทั้งนี้ สมาชิกที่ใบอนุญาตใกล้หมดอายุสามารถยื่นต่ออายุฯ ได้ตามปกติโดยยื่นแบบคำขอต่ออายุฯ ได้ล่วงหน้าก่อนหมดอายุ 180 วัน ใช้แบบคำขอต่ออายุฯ(เดิม) สกภ.5/1หรือ 5.1 และค่าธรรมเนียมการต่ออายุฯ เดิม

Cinque Terre

Cinque Terre


  File Attach

ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562.pdf
แบบคำขอต่ออายุฯ สกภ5-3.pdf
แบบคำขอทำบัตรสมาชิก สกภ3.pdf
ชี้แจงการต่ออายุตาม ข้อบังคับสภากายภาพบำบัดว่าด้วยอายุใบอนุญาต(ฉบับที่3).pdf
โพสโดย busaba วันที่ 2019-06-13 18:12:02    เปิดดู 6297 ครั้ง