สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2562  File Attach

คำสั่ง 1.62 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยกายภาพบำบัดฯ (ฉบับที่ 2).pdf
คำสั่ง 2.62 แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการตรวจประเมินการรับรองปริญญาฯ (เพิ่มเติม).pdf
คำสั่ง 3.62 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อสอบสอบขึ้นทะเบียนฯ ครั้งที่ 1.62.pdf
คำสั่ง 4.62 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.สรรพยา จ.ชัยนาท.pdf
คำสั่ง 5.62 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี.pdf
คำสั่ง 6.62 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการสอบใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด (เพิ่มเติม).pdf
คำสั่ง 7.62 แต่งตั้งกกคุมสอบ ครั้งที่ 1.62.pdf
คำสั่ง 8.62 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัด วาระ 60-63.pdf
คำสั่ง 9.62 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเขตต่าง ๆ (ฉบับที่ 2).pdf
คำสั่ง 10.62 แต่งตั้งผอ. รองผอ. และ คกก สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด.pdf
คำสั่ง 11.62 แต่งตั้งคณะทำงานจัดหารายได้สบทบทุนสร้างสำนักงานสภาฯ.pdf
คำสั่ง 12.62 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำบัดของ ม.แม่ฟ้าหลวง.pdf
คำสั่ง 13.62 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนามาตรฐานด้านโครงสร้างฯ.pdf
คำสั่ง 14.62 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำบัดของ ม.พะเยา.pdf
คำสั่ง 15.62 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำบัดของ มศว.pdf
คำสั่ง 16.62 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อสอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2562.pdf
คำสั่ง 17.62 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.บำรุงราษฎร์ฯ กรุงเทพฯ.pdf
คำสั่ง 18.62 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช.pdf
คำสั่ง 19.62 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำบัดของ ม.ขอนแก่น.pdf
คำสั่ง 20.62 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำบัดของ ม.เชียงใหม่.pdf
คำสั่ง 21.62 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำบัดของ ม.นเรศวร.pdf
คำสั่ง 22.62 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำบัดของ ม.วลัยลักษณ์.pdf
คำสั่ง 23.62 แต่งตั้งกกคุมสอบ ครั้งที่ 2.62.pdf
คำสั่ง 24.62 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำบัดของ ม.จุฬา.pdf
คำสั่ง 25.62 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำบัดของเซนต์หลุยส์.pdf
คำสั่ง 26.62 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำบัดของ ม.ธรรมศาสตร์.pdf
คำสั่ง 27.62 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำบัดของ ม.มหิดล.pdf
คำสั่ง 28.62 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำบัดของ ม.แม่ฟ้าหลวง.pdf
คำสั่ง 29.62 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำบัดของ ม.รังสิต.pdf
คำสั่ง 30.62 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำบัดของ ม.สงขลาฯ.pdf
คำสั่ง 31.62 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำบัดของ ม.หัวเฉียว.pdf
คำสั่ง 32.62 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ.pdf
คำสั่ง 33.62 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพฯ.pdf
คำสั่ง 34.62 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส.pdf
คำสั่ง 35.62 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี.pdf
คำสั่ง 36.62 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ.pdf
คำสั่ง 37.62 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์.pdf
คำสั่ง 38.62 แต่งตั้ง คกก ตรวจรับโปรแกรมจัดการทะเบียน PT ออนไลน์.pdf
คำสั่ง 39.62 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อสอบสอบขึ้นทะเบียนฯ ครั้งที่ 3.62.pdf
คำสั่ง 40.62 เรื่อง แต่งตั้งกกคุมสอบ ครั้งที่ 3.62.pdf
คำสั่ง 41.62 แต่งตั้งคกก ตรวจรับงานการตกแต่งภายในสนง.สภาและวิทยาลัย.pdf
คำสั่ง 42.62 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์.pdf
คำสั่ง 42.62 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาโปรแกรมการสร้างชุดข้อสอบสำหรับการสอบขึ้นทะเบียนฯ.pdf
คำสั่ง 43.62 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี.pdf
คำสั่ง 44.62 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.ลี้ จ.ลำพูน.pdf
คำสั่ง 45.62 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี.pdf
คำสั่ง 46.62 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี.pdf
คำสั่ง 47.62 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.ป่าซาง จ.ลำพูน.pdf
คำสั่ง 48.62 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี.pdf
คำสั่ง 49.62 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี.pdf
คำสั่ง 50.62 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.หนองม่วง จ.ลพบุรี.pdf
คำสั่ง 51.62 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี.pdf
คำสั่ง 52.62 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อสอบขึ้นทะเบียนฯ ครั้งที่ 4.62.pdf
คำสั่ง 53.62 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย 2P Safety.pdf
คำสั่ง 54.62 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำสมรรถนะนักกายภาพบำบัดระดับทั่วไป.pdf
คำสั่ง 55.62 คณะทำงานกำหนดและพัฒนาสมรรถนะนักกายภาพบำบัดสร้างเสริมสุขภาพ.pdf
คำสั่ง 56.62 คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรนักกายภาพบำบัดสร้างเสริมสุขภาพ.pdf
คำสั่ง 57.62 คณะทำงานกำหนดและพัฒนาสมรรถนะนักกายภาพบำบัดสร้างเสริมสุขภาพ (เพิ่มเติม).pdf
คำสั่ง 58.62 เรื่อง แต่งตั้งกกคุมสอบ ครั้งที่ 4.62.pdf
คำสั่ง 59.62 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ.pdf
คำสั่ง 60.62 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคลังข้อสอบสำหรับการสอบขึ้นทะเบียนฯ.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2019-01-25 09:42:44    เปิดดู 5233 ครั้ง