ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจของสภากายภาพบำบัด (ภาคเหนือ)

สืบเนื่องจากมาตรา ๗ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ให้สภากายภาพบำบัดส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด อีกทั้งควบคุม กำกับ ดูแล และกำหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดนั้น ทางสภากายภาพบำบัดจึงได้มีการออกประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่องมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดขึ้น ๙ มาตรฐาน เพื่อให้หน่วยบริการสุขภาพหรือ สถานบริการที่มีการบริการกายภาพบำบัดนำไปใช้ในการกำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อพัฒนาการบริการกายภาพบำบัดให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานต่อไป

ทางสภากายภาพบำบัดจึงได้จัดโครงการอบรมพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจของสภากายภาพบำบัด (ภาคเหนือ) ในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริการกายภาพบำบัดให้แก่นักกาภาพบำบัดในพื้นที่ภาคเหนือที่มีความสนใจ จึงขอเชิญนักกายภาพบำบัดที่สนใจเข้าร่วมการอบรม โดยมีค่าลงทะเบียน ๒.๐๐๐ บาท หมดเขตการลงทะเบียนในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


  File Attach

กำหนดการประชุม.docx
โพสโดย anuchitra วันที่ 2018-07-26 00:00:00    เปิดดู 527 ครั้ง