ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! ร่าง-แบบบันทึกทางกายภาพบำบัดสาขาระบบกระดูกและระบบประสาท ระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด และกายภาพบำบัดในเด็ก

ตามที่ สภากายภาพบำบัดได้กำหนดมาตรฐานกระบวนการทางกายภาพบำบัดเกี่ยวกับการบันทึกเวชระเบียนของผู้ป่วย ซึ่งประกอบด้วย อาการสำคัญ ประวัติปัจจุบัน ประวัติอดีต การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด แผนการรักษา การรักษาทางกายภาพบำบัด ความก้าวหน้าทางการรักษา ข้อห้ามและข้อควรระวัง และสรุปผลการจำหน่ายผู้ป่วย เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่ดีระหว่างทีมงานผู้ให้บริการและเกิดความต่อเนื่องในการดูแลรักษา (ประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง มาตรฐานบริการกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรฐาน ๘ ข้อ ๘.๙) ซึ่งในปัจจุบัน พบว่าการบันทึกเวชระเบียนของผู้ป่วยทางกายภาพบำบัดยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงสร้างความสับสนให้แก่ทีมงานผู้ให้บริการ และเกิดเป็นปัญหาการดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการสร้างมาตรฐานการตรวจประเมินการบันทึก และการวินิจฉัยทางกายภาพบำบัดปีที่ ๑ (๒๕๖๑) ซึ่งมีคณะทำงานเป็นผู้แทนกลุ่มกายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กายภาพบำบัดทางระบบประสาท  กายภาพบำบัดทางระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด และกายภาพบำบัดในเด็ก

บัดนี้คณะทำงานฯ ได้จัดทำร่าง-แบบบันทึกทางกายภาพบำบัดสาขาระบบกระดูกและระบบประสาท  ระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด และกายภาพบำบัดในเด็ก เรียบร้อยแล้ว จึงขอไฟล์ผ่านลิงค์ QR Code เพื่อให้ท่านทดลองใช้ และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ให้แก่นักกกายภาพบำบัดได้ทดลองใช้ ไปจนถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ และจะดำเนินการส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการใช้แบบบันทึกต่อไป  File Attach

โพสโดย admin วันที่ 2018-07-05 00:00:00    เปิดดู 4470 ครั้ง