ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2561


  File Attach

คำสั่ง 1.61 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำบัดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.pdf
คำสั่ง 2.61 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อสอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1_2561.pdf
คำสั่ง 3.61 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานของสถาบันที่ได้รับการรับรองปริญญาจากสภากายภาพบำบัดเพิ่มเติม.pdf
คำสั่ง 4.61 ยกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกายภาพบำบัดศึกษา.pdf
คำสั่ง 5.61 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา.pdf
คำสั่ง 6.61 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด ของศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
คำสั่ง 7.61 แต่งตั้งคณะทำงานสร้างมาตรฐานการตรวจประเมิน การบันทึกและการวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด.pdf
คำสั่ง 8.61 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำสมรรถนะนักกายภาพบำบัด.pdf
คำสั่ง 9.61 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำโครงสรางหลักสูตรและการศึกษาหลังปริญญา.pdf
คำสั่ง 10.61 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินในสถาบันและในแหล่งฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก.pdf
คำสั่ง 11.61 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการพัฒนารูปแบบการประเมินความรู้และความสามารถของนักกายภาพบำบัดสู่ระบบสุขภาพ.pdf
คำสั่ง 12.61 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1_2561.pdf
คำสั่ง 13.61 แต่งตั้งโฆษกสภากายภาพบำบัด.pdf
คำสั่ง 14.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ.pdf
คำสั่ง 15.61 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายพัฒนางานวิจัย 60-63.pdf
คำสั่ง 16.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดเวทีเสวนาเมื่อไม่มีนักกายภาพบำบัดชุมชน.pdf
คำสั่ง 17.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการสอบใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด.pdf
คำสั่ง 18.61 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อสอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2_2561.pdf
คำสั่ง 19.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด.pdf
คำสั่ง 20.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.ระยอง จ.ระยอง .pdf
คำสั่ง 21.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.ลำปาง จ.ลำปาง.pdf
คำสั่ง 23.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ.pdf
คำสั่ง 22.61 เรื่อง แต่งตั้งกกคุมสอบ ครั้งที่ 2.61.pdf
คำสั่ง 24.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี.pdf
คำสั่ง 26.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ.pdf
คำสั่ง 27.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี.pdf
คำสั่ง 28.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี.pdf
คำสั่ง 29.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อสอบสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 3.61.pdf
คำสั่ง 30.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับโปรแกรมการสมัครสอบออนไลน์.pdf
คำสั่ง 31.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับโปรแกรมเว็บไซต์สภาฯออนไลน์.pdf
คำสั่ง 32.61 แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพกายภาพบำบัด (ฉบับที่ 4).pdf
คำสั่ง 33.61 แต่งตั้งกกคุมสอบ ครั้งที่ 3-61.pdf
คำสั่ง 34.61 ยกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายสภากายภาพบำบัด วาระ 60-63.pdf
คำสั่ง 36.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อสอบสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 4.61.pdf
คำสั่ง 37.61 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ วาระ 60-63.pdf
คำสั่ง 38.61 แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการตรวจประเมินการรับรองปริญญาในสถาบันการศึกษา.pdf
คำสั่ง 39.61 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการปรับอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษประจำปี และประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สภาฯ.pdf
คำสั่ง 40.61 ยกเลิกและแต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายพัฒนางานวิจัย 60-63.pdf
คำสั่ง 41.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.ค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่.pdf
คำสั่ง 42.61 แต่งตั้งกกคุมสอบ ครั้งที่ 4.61.pdf
คำสั่ง 43.61 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย.pdf
คำสั่ง 44.61 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 60-63.pdf
คำสั่ง 45.61 แต่งตั้งคณะอนุมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัด 60-63.pdf
คำสั่ง 46.61 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัด 60-63.pdf
คำสั่ง 47.61 แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองผลการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการกายภาพบำบัด.pdf
คำสั่ง 48.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับโปรแกรมเว็บไซต์สภาฯออนไลน์ (เพิ่มเติม).pdf
คำสั่ง 49.61 แต่งตั้ง คกก ตรวจรับโปรแกรมจัดการทะเบียน PT ออนไลน์.pdf
คำสั่ง 50.61 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2018-04-27 00:00:00    เปิดดู 4286 ครั้ง