ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2560


  File Attach

คำสั่ง 1.60 แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมดำเนินงาน National Forum.pdf
คำสั่ง 2.60 แต่งตั้งอนุกรรมการสอบสวน กรณีดีสปายน์.pdf
คำสั่ง 3.60 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำบัดของ ม.บูรพา (ฉ.2).pdf
คำสั่ง 4.60 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำบัดของ ม.ขอนแก่น (ฉ.2).pdf
คำสั่ง 5.60 แต่งตั้งกกคุมสอบ ครั้งที่ 1.60.pdf
คำสั่ง 6.60 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.พระนารายณ์มหาราช.pdf
คำสั่ง 7.60 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.นราธิวาส.pdf
คำสั่ง 8.60 แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพกายภาพบำบัด.pdf
คำสั่ง 9.60 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.เซกา.pdf
คำสั่ง 10.60 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.ศรีวิไล .pdf
คำสั่ง 11.60 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.ประโคนชัย.pdf
คำสั่ง 12.60 แต่งตั้งกกคุมสอบ ครั้งที่ 2.60.pdf
คำสั่ง 13.60 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.ชลบุรี .pdf
คำสั่ง 14.60 แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพกายภาพบำบัด (ฉบับที่ 2).pdf
คำสั่ง 15.60 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสอบและขึ้นทะเบียน วาระ 60-63.pdf
คำสั่ง 16.60 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.หนองบังลำภู.pdf
คำสั่ง 17.60 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.สมเด็จพระยุพราช ด่านซ้าย จังหวัดเลย.pdf
คำสั่ง 18.60 เรื่อง คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภากายภาพบำบัด (กรณีดีสปายน์).pdf
คำสั่ง 19.60 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.บึงกาฬ.pdf
คำสั่ง 20.60 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร.pdf
คำสั่ง 21.60 แต่งตั้งกกคุมสอบ ครั้งที่ 3.60.pdf
คำสั่ง 22.60 แต่งตั้งอนุปรับปรุงเกณฑ์การรับรองหลักสูตรและสถาบัน.pdf
คำสั่ง 23.60 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำโครงการเสวนาทิศทางการเรียนการสอนและการประเมินในทศวรรษหน้า.pdf
คำสั่ง 24.60 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนแผนและยุทธศาสตร์ วาระ 60-63.pdf
คำสั่ง 25.60 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายติดตามผลการดำเนินงานตามแผน วาระ 60-63.pdf
คำสั่ง 26.60 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานของสถาบันที่ได้รับการรับรองปริญญาฯ วาระ 60-63.pdf
คำสั่ง 27.60 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบำบัด วาระ 60-63.pdf
คำสั่ง 28.60 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายสภากายภาพบำบัด วาระ 60-63.pdf
คำสั่ง 29.60 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบำบัด วาระ 60-63.pdf
คำสั่ง 30.60 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัด วาระ 60-63.pdf
คำสั่ง 31.60 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วาระ 60-63.pdf
คำสั่ง 32.60 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ.pdf
คำสั่ง 33.60 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดฯ รพ.โอเวอร์บรุ๊ค จ.เชียงราย.pdf
คำสั่ง 34.60 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำบัดของ ม.วลัยลักษณ์.pdf
คำสั่ง 35.60 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ วาระ 60-63.pdf
คำสั่ง 36.60 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสื่อสารระหว่างองค์กร วาระ 60-63.pdf
คำสั่ง 37.60 แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ.pdf
คำสั่ง 38.60 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง วาระ 60-63.pdf
คำสั่ง 39.60 แต่งตั้งกกคุมสอบ ครั้งที่ 4.60.pdf
คำสั่ง 40.60 แต่งตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนกายภาพบำบัดศึกษา.pdf
คำสั่ง 41.60 แต่งตั้งอนุปรับปรุงเกณฑ์การรับรองหลักสูตรและสถาบัน เพิ่มเติม.pdf
คำสั่ง 43.60 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายกายภาพบำบัด.pdf
คำสั่ง 45.60 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและดูแลการออกแบบอาคาร.pdf
คำสั่ง 46.60 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการปรับปรุงเกณฑ์ กิจกรรมและกำหนดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง.pdf
คำสั่ง 47.60 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาขอบเขตการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด.pdf
คำสั่ง 44.60 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัด.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2018-04-27 00:00:00    เปิดดู 2581 ครั้ง