สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2567 20.Link ที่เกี่ยวข้อง 21.PT Association 22.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 23.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 24.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 25.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! รับสมัครนักกายภาพบำบัด อัตราจ้าง ๑ ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2560

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๔ แก้ว สีบุญเรือง

ประกาศรับสมัคร : นักกายภาพบำบัด อัตราจ้าง ๑ ตำแหน่ง
คุณสมบัติ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด
อัตราค่าตอบแทน: 750 บาท/ วัน

เวลาปฏิบัติงาน: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00น.

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานธุรการชั้น 1 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2112353 ต่อ 101 หรือ 113หลักฐานประกอบการสมัคร
1. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาผลการศึกษา จำนวน 2 ชุด

3. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
6. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม พ.ศ.2560


  File Attach

โพสโดย admin วันที่ 2017-11-30 00:00:00    เปิดดู 1633 ครั้ง