ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์วารสารกายภาพบำบัด (ชั่วคราว)

เพื่อให้ทางกองบรรณาธิการนำบทความเข้าขบวนการพิจารณา เนื่องจากขณะนี้ server ที่วารสารใช้มีปัญหาทำให้ไม่สามารถเข้าระบบเพื่อลงทะเบียนและส่งเอกสารได้

**** หากระบบสามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ ผู้เขียนต้องดำเนินการลงทะเบียนในระบบและส่งบทความเข้าระบบอีกครั้งให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน จึงถือว่าการส่งนั้นสมบูรณ์****

1.     ยืนยันว่าบทความที่ท่านส่งไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ หรือไม่ได้ส่งไปยังวารสารอื่นเพื่อการพิจารณาในช่วงเวลาเดียวกันกับการส่งมายังวารสารกายภาพบำบัด โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอส่งบทความลงตีพิมพ์ลงในวารสารกายภาพบำบัด (เอกสารแนบ 1) และลงชื่อผู้แต่งทุกคน

2.     ตรวจสอบการส่งไฟล์บทความและเอกสารแนบ ต้องเป็นไฟล์ Microsoft Word

3.     ตรวจสอบรูปแบบการส่งให้เป็นไปตามที่วารสารกำหนด (ดูเอกสารแนบ 2_ Author Guidelines) โดยได้แนบเอกสารตัวอย่างบทคัดย่อ(เอกสารแนบ 3) หากท่านไม่ปฏิบัติตามรูปแบบที่วารสารกำหนด ทางกองบรรณาธิการขอปฏิเสธการพิจารณาบทความของท่านและท่านต้องกลับไปดำเนินการใหม่อีกครั้งตามรูปแบบที่กำหนด

4.     แนบเอกสารรายละเอียดข้อมูลผู้เขียนทั้งหมด ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, สังกัด, e-mail ที่ติดต่อ และแจ้งว่าผู้เขียนท่านใดเป็น Corresponding author หรือผู้ที่รับผิดชอบบทความ

5.     ส่งเอกสารที่ผ่านการรับรองการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมในการวิจัย(Ethic) ถ้าทำในคนและสัตว์


  File Attach

เอกสารแนบ 1_ApplicationandDeclarationformTJPT.pdf
เอกสารแนบ 2_AuthorGuidelineTJPT.pdf
เอกสารแนบ 3_SampleAbstractTJPT.pdf
โพสโดย วันที่ 2017-09-22 00:00:00    เปิดดู 1039 ครั้ง