สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ ! ผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ครั้งที่ 2/2560

 

ประกาศสภากายภาพบำบัด

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/60
วันที่  22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
หมายเหตุ : ผู้เข้าสอบทุกท่านโปรดอ่านรายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบก่อนเข้าสอบ

สนามสอบ 

รหัส 01      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ห้องประชุม 305,405,505,605,705
และห้อง 805   อาคาร14 อาคารเรียนรวม

รหัส 02      มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ห้อง NT 301-302  และห้อง NT 304-305  ชั้น 3

อาคารเรียนรวม เทคนิค-พยาบาล

รหัส 03      มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ชั้น 8 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์

รหัส 04      มหาวิทยาลัย นเรศวร ห้อง AHS 3405  อาคารปฏิบัติการ ชั้น 4 คณะสหเวชสาสตร์

รหัส 05      มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ห้อง Med527  อาคารแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารหลักฐาน หนังสือรับรองอนุมัติการจบการศึกษาตัวจริงโดยสภามหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการส่งก่อนวันประกาศผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดด้วย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2560

 

(กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์ )
นายกสภากายภาพบำบัด
โปรดอ่าน!


รายละเอียดแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน 
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดครั้งที่ 2/2560 
-------------------------------------------


  File Attach

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ2-2560.pdf
new-finalประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ฯ2-2560.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2017-07-06 00:00:00    เปิดดู 6560 ครั้ง