ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ฟื้นฟูหัวใจ.. ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ”

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
จะจัดโครงการอบรมเพือให้ แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
ที่มีความสนใจด้านงานเวชศาสตร์ ฟื้นฟู  มีโอกาสได้ฟื้นฟู และเรียนร้ความก้าวหน้าในการวินิจฉัยและรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู  อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นโอกาสสร้างเครือข่ายการดู แลรักษาทางเวชศาสตร์ ฟื้นฟู ในประเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในปี 2559 ภาควิชาฯจะจัดโครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื้อง “ฟื้นฟูหัวใจ..ฟื้นฟู คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเส้นเลือดหัวใจตี บ”   ในวันที ่ 30 – 31 พฤษภาคม 2559 
ณ ห้องประขุ ม 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)               
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  รับสมัครผู้เข้าอบรมจํานวน 100 ท่าน 


  File Attach

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม ฟื้นฟูหัวใจ.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2016-04-25 00:00:00    เปิดดู 836 ครั้ง