ข่าวประชาสัมพันธ์

สินเชื่อสำหรับธุรกิจการแพทย์

ต่อยอดให้ธุรกิจวิชาชีพทางการแพทย์ ไม่ต้องใช้หลักประกัน

มีทุกธนาคาร แต่ขอเสนอแบงค์กสิกรเป็นตัวอย่างจุดเด่น

  • เพียงมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และมีประสบการณ์ในวิชาชีพ 1 ปี (แพทย์, ทันตแพทย์) หรือ 2 ปี 
    (เภสัชกร, สัตวแพทย์, แพทย์ทางเลือก เช่น แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน เป็นต้น)
  • อัตราดอกเบี้ยต่ำ ถึงแม้ไม่มีหลักประกัน

 

 


รายละเอียดผลิตภัณฑ์  
 * อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

 

 

 

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

  

กรณีบุคคลธรรมดา
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร / คู่สมรสผู้สมัคร / ผู้ค้ำประกัน / 
    เจ้าของหลักประกัน
2. สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า, ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ของผู้สมัคร / คู่สมรสผู้สมัคร / ผู้ค้ำประกัน / เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
4. สำเนาทะเบียนการค้า / เอกสารทางราชการอื่นๆ
5. เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ
6. สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)

 

กรณีนิติบุคคล
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน / 
    ผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกันทุกคน
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
3. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล
4. สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
5. งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด 
6. เอกสารการเสียภาษีหรือใบสรุปยอดขาย ยอดสั่งซื้อเป็นรายเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
7. เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ
8. สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)

 


  File Attach

Bouchure08.pdf
โพสโดย Admin วันที่ 2015-08-20 00:00:00    เปิดดู 1899 ครั้ง