ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรบเชิงปฏิบัติการ Aging Balance in Aqua: Mobilitiy and Stability

หลักการและเหตุผล

            นักกายภาพบำบัดมีบทบาทสำคัญในการให้การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาภาวะกระดูกกล้ามเนื้อ ปัญหาทางระบบประสาท รวมถึงระบบหัวใจและหลอดเลือดทั้งผู้ป่วยเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ปัจจุบันนี้ ประเทศไทยมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรวัยผู้สูงอายุ มีจำนวนและสัดส่วนเพิ่มขึ้นทุกๆปี ในวัยผู้สูงอายุมีการเสื่อมถอยของระบบต่างๆของร่างกาย ความสามารถในการทรงตัวเป็นปัญหาหนึ่งที่พบได้ในวัยนี้  และทำให้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการล้มได้ง่าย การออกกำลังในน้ำเพื่อเพิ่มการทรงตัวในผู้สูงอางยุเป็นทางเลือกหนึ่งของการออกกำลังกาย โดยนำคุณสมบัติของน้ำมาใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกาย แลงลอยตัว (buoyancy force) ซึ่งช่วยพยุงน้ำหนักของร่างกาย ลดแรงกดต่อข้อเข่า และทำให้เคลื่อนไหวได้ง่าย นอกจากนี้เมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นน้ำ ความเสี่ยงในการล้มจะน้อยกว่าบนบก เนื่องจากน้ำมีความหนืด (viscosity) ช่วยพยุงร่างกายไว้เมื่อมีการเซ ทำให้ผู้สูงอายุมีเวลาที่จะปรับสมดุลให้ทันก่อนเกิดการล้ม การไหลของน้ำแบบวกวน (turbulence flow) ทำให้ร่างกายต้องใช้การควบคุมการทรงตัวมากขึ้น เพื่อต้านการเคลื่อนไหวของน้ำ ทางศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพจึงจัดอบรมเรื่อง Aging Balance

in Aqua: Mobilitiy and Stability เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักกายภาพบำบัด ยกระดับมาตรฐานการรักษา และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการออกกำลังกายในน้ำให้กับนักกายภาพบำบัด

2.เพื่อให้นักกายภาพบำบัดสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายในน้ำเพื่อเพิ่มความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมรสสุคนธ์ ชั้น 16 โรงพยาบาลปิยะเวท เลขที่ 998 ถนนริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 กรกฎาคม 2558  ณ สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก เลขที่ 54/1 ซอยธารารมณ์ 4 ถนนรามคำแหง9 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมโครงการ

1.นักกายภาพบำบัดทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เข้าร่วมอบรมหัวข้อ Aging Balance in Aqua: Mobilitiy and Stabilityเฉพาะภาคการบรรยาย จำนวน 100 คน

2.นักกายภาพบำบัดทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เข้าร่วมอบรมหัวข้อ Aging Balance in Aqua: Mobilitiy and Stabilityทั้งภาคการบรรยายและปฏิบัติการ จำนวน 30 คน

  

คณะกรรมการดำเนินงาน

1.นางสาวอริสรา มะโนเที่ยง                                                                    ประธานกรรมการ

2.. รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข                                                  ที่ปรึกษา

3. นางสาวนงค์นุช พลรัตนศักดิ์                                                                กรรมการ

4. นางสาวรวิวรรณ อยู่เจริญ                                                                     กรรมการ

5. นางสาวเพ็ญนภา สายนวล                                                                  กรรมการ

6. นางสาวปิยาภรณ์ รัตนะ                                                                       กรรมการ

7.นางสาวณรัธน์นันท์  ประจันบาน                                                            เลขานุการ

วิธีการอบรม     การบรรยายและปฏิบัติการ

วิทยากร          

1. นพ.วรวัฒน์ เอียวสินพานิช แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาลปิยะเวท

2. ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์ สังกัดภาควิชากายภาพบำบัด

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยวิทยากร   1.นางสาวอรทัย พ่วงพี

                        2.นางสาววนัสสุดา สว่างจิตร

                        3.นางสาวณวัลลักษณ์ จันทร์ประเสริฐ

4.นางสาวณิชารีย์ แซ่เลื่อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการออกกำลังกายในน้ำเพื่อเพิ่มความสามารถในการทรงตัว

ในสูงอายุ และสามารถนำความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการให้การออกกำลังกายผู้สูงอายุได้

การประเมินผลโครงการ       

ประเมินจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าอบรม โดยผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจมากกว่า

ร้อยละ 80

การลงทะเบียนและวิธีการลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนสำหรับนักกายภาพบำบัดที่เข้าร่วมอบรมหัวข้อ Aging Balance in Aqua: Mobilitiy and

Stability เฉพาะภาคการบรรยาย  คนละ 2,000บาท

ค่าลงทะเบียนสำหรับนักกายภาพบำบัดที่เข้าร่วมอบรมหัวข้อ Aging Balance in Aqua: Mobilitiy and

Stability ทั้งภาคการบรรยายและปฏิบัติการ คนละ 3,000 บาท

 

 

1.โอนผ่านทางธนาคาร

ชื่อบัญชี “นางสาวณรัธน์นันท์ ประจันบาน” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส ประเภทออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 234-207554-3

2.ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันอบรม 1 สัปดาห์

3.ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาใบโอนเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558  มาที่ Email [email protected] หากชำระค่าลงทะเบียนแล้ว จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น และไม่รับชำระค่าลงทะเบียนหน้างาน การสมัครอบรมจะสมบูรณ์เมื่อได้รับใบสมัครพร้อมใบโอนเงินเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ ทางศูนย์ฯ จะปิด-รับสมัครเมื่อผู้เข้ารับการอบรมครบตามจำนวนที่รับสมัครแล้ว

4.ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กภ.ณรัธน์นันท์ ประจันบาน ได้ทุกวัน เวลา 8.00-17.00น.  โทรศัพท์  0 2625 6541 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 7697 0253 ใบสมัครและรายละเอียดโครงการ สามารถดาวน์โหลดได้จาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100009332513550

5.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม ได้ทางhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100009332513550  ก่อนการอบรม 1 สัปดาห์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง Aging Balance in Aqua: Mobilitiy and Stability 

วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2558

 

วันอาทิตย์ 26 กรกฎาคม 2558

ณ ห้องประชุมรสสุคนธ์ ชั้น 16 โรงพยาบาลปิยะเวท

ภาคการบรรยาย

 

8.00-08.30 น.               ลงทะเบียน

08.30-09.15 น.             บรรยาย เรื่อง Review : Update Physiological of Aging

โดย นพ.วรวัฒน์ เอียวสินพานิช
ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาลปิยะเวท

09.15-10.30 น.             บรรยาย เรื่องConcepts of Mobility and Stability Biomechanical Concept  Fluidmechanical concept โดย ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์

10.30-10.45 น.             พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45-11.45 น.             บรรยาย เรื่อง Neurophysiological  Concept  Measurement in Hydrotherapy Patients โดย ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์

11.45-13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.             บรรยาย เรื่อง Review of Halliwick 10 point Program 

โดย ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์

14.30-14.45 น.             พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.45.-16.15 น.            บรรยาย เรื่อง  Program for Balance Training in the Elder

โดย ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท

 

 

 

 

 

 

วันจันทร์ 27 กรกฎาคม 2558

ณ สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก เลขที่ 54/1 ซอยธารารมณ์ 4 ถนนรามคำแหง9 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ภาคปฏิบัติการ

 

8.30-10.00                   Halliwick 10 point  Program 

10.00-10.15 น.             พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.15-11.45 น.             Balance training in the Elder 

11.45-13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.             Practice with Patients

14.30-14.45 น.                     พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.45-16.15 น.                     Practice with Patients (Cont.)

16.15-16.30 น.                     Question and Answer โดย ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง Aging Balance in Aqua: Mobilitiy and Stability 

วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2558

ณ ห้องประชุมรสสุคนธ์ ชั้น 16 โรงพยาบาลปิยะเวท และสวนสุขภาพอรุณสหคลินิก

เลขที่ 54/1 ซอยธารารมณ์ 4 ถนนรามคำแหง9 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ_____________________________นามสกุล_____________________________________

ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ________________________________________________________________________________

ตำแหน่ง_________________________________________เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ______________________________

สถานที่ทำงาน______________________________________________________________________________________

อำเภอ/เขต____________________________จังหวัด__________________________รหัสไปรษณีย์__________________

โทรศัพท์_________________________________________โทรสาร____________________________________________

E-mail address ____________________________________________________________________________________

ออกใบเสร็จในนาม________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

*    สมัครเข้าร่วมประชุมและค่า ลงทะเบียน

oเฉพาะภาคการบรรยาย วันที่ 26 กรกฎาคม 2557                                                             2,000บาท

oทั้งภาคการบรรยายและปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2558                       3,000บาท

*   

การลงทะเบียนและวิธีการลงทะเบียน

1.โอนผ่านทางธนาคาร

ชื่อบัญชี “นางสาวณรัธน์นันท์ ประจันบาน” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ส ประเภทออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 234-207554-3

2.ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันอบรม 1 สัปดาห์

3.ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาใบโอนเงินค่าลงทะเบียน  ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558  มาที่ Email [email protected] หากชำระค่าลงทะเบียนแล้ว จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  และไม่รับชำระค่าลงทะเบียนหน้างาน การสมัครอบรมจะสมบูรณ์เมื่อได้รับใบสมัครพร้อมใบโอนเงินเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ ทางศูนย์ฯ จะปิด-รับสมัครเมื่อผู้เข้ารับการอบรมครบตามจำนวนที่รับสมัครแล้ว

4.ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กภ.ณรัธน์นันท์ ประจันบาน ได้ทุกวัน เวลา 8.00-17.00น.  โทรศัพท์  0 2625 6541 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 7697 0253 ใบสมัครและรายละเอียดโครงการ สามารถดาวน์โหลดได้จาก https://www.facebook.com/profile.php?id=100009332513550

5.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม ได้ทางhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100009332513550  ก่อนการอบรม 1 สัปดาห์

 

 

 ประเภทอาหาร    oไม่จำกัดประเภท     oมุสลิม               oมังสวิรัติ            oอื่นๆ_________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  File Attach

โพสโดย Admin วันที่ 2015-06-10 00:00:00    เปิดดู 1944 ครั้ง