ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! รับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2558

ประกาศสภากายภาพบำบัด

 

เรื่อง  การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต

 

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2558

 


สภากายภาพบำบัดประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการในการรับสมัครและการสอบความรู้ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2558 ไว้ดังนี้

 

ข้อ  1  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบความรู้

 

ผู้สมัครสอบความรู้ เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ที่ยังไม่เคยสมัครเป็นสมาชิกสภากายภาพบำบัด ต้องสมัครเป็นสมาชิกสภากายภาพบำบัดก่อน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

 

1.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

 

1.2 นิสิตนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) ที่สำเร็จการศึกษาแต่ยังไม่ได้รับปริญญา ต้องมีหนังสือรับรองคุณวุฒิโดยอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย (ฉบับจริง) 

 

ข้อ  2  หลักฐานประกอบการรับสมัครเป็นสมาชิกสภากายภาพบำบัด

 

2.1  แบบคำขอเป็นสมาชิกสภากายภาพบำบัด (แบบ สกภ.1) ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว กรอกข้อความและลงลาย มือชื่อผู้สมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ

 

2.2  สำเนาปริญญาบัตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิสำเร็จการศึกษาฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ  

 

2.3  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ

 

2.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

 

2.5  ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่สภากายภาพบำบัดกำหนด

 

2.6  รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ ไม่เกิน  6  เดือน  ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป     

 

ข้อ  3  หลักฐานประกอบการรับสมัครสอบ

 

3.1  ใบสมัครสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด (แบบสกภ.9) ติดรูปถ่าย1 นิ้ว กรอกข้อความและลงลายมือชื่อผู้สมัครสอบจำนวน1 ฉบับ

 

3.2  สำเนาปริญญาบัตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิสำเร็จการศึกษาฉบับจริงจากสถาบันการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

 

3.3  สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ

 

3.4  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

 

3.5  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

 

3.6  รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ ไม่เกิน  6  เดือน  ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

3.7  หลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามี)

 

3.8  สลิปใบโอนเงินค่าธรรมเนียม ฉบับจริง รวมทั้งสิ้น  3,600  บาท
ประกอบด้วย

 

    3.8.1 ค่าธรรมเนียมสมัครเป็นสมาชิกและแบบคำขอ   1,100  บาท

 

                                            3.8.2 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบความรู้                1,000  บาท

 

                                            3.8.3 ค่าสอบความรู้ รายวิชาละ 500 บาท  3 วิชา          1,500  บาท

 

โปรดโอนเงินเข้าบัญชีสภากายภาพบำบัด โดยผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น ไม่รับโอนโดยวิธีอื่น ๆ หากท่านโอนเงินโดยวิธีอื่นใดนอกเหนือจากที่สภาฯกำหนด ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร รายการละ 300 บาท   และหลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาจัดส่งมายังสภาฯ เพื่อดำเนินการภายใน 30 วัน หากพ้นจากนี้ถือว่าท่านไม่ประสงค์จะยื่นคำขอ โปรดโอนเงินเข้าบัญชีดังนี้

 

ชื่อบัญชี สภากายภาพบำบัด  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ 
สาขาสุขุมวิท ซ.3/1   
เลขที่บัญชี 074-2-16645-5 

 

สำหรับผู้สมัครสอบที่สมัครเป็นสมาชิกสภากายภาพบำบัดแล้ว ไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกฯอีก  และผู้สมัครที่สอบเก็บคะแนนวิชาใดวิชาหนึ่งได้แล้ว  ไม่ต้องโอนเงินค่าสอบความรู้วิชานั้นอีก โอนเงินแต่ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบความรู้ ครั้งละ 1,000 บาท  และค่าสอบความรู้วิชาที่ไม่ผ่าน รายวิชาละ 500 บาท   

 

ข้อ  4  การรับสมัครสอบ  รับสมัครสอบวันที่  18 พฤษภาคม – 3 กรกฎาคม 2558     

 

ข้อ  5  ขั้นตอนการสมัครสอบออนไลน์   ให้คลิกแบนเนอร์โปรแกรมตามรูปดังนี้

 

โปรแกรมสมัครสอบขึ้นทะเบียนในเว็บไซต์สภากายภาพบำบัด www.pt.or.th ดำเนินการดังนี้

 

ผู้สมัครสอบโปรดอ่านรายละเอียดการสมัครสอบให้เข้าใจก่อนการสมัครสอบออนไลน์

 

 (1) คลิก Step 1 ขั้นตอนลงทะเบียน

 

ผู้สมัครสอบอ่านเนื้อหาให้ครบถ้วน คลิก เครื่องหมาย ในช่อง        ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูล

 

ที่ได้กรอกข้อความไว้ เป็นความจริงทุกประการ 

 

                       ก่อนลงทะเบียนประวัติออนไลน์ ให้ตรวจสอบ ID CARD กับฐานข้อมูลในระบบ

                   

                 เพื่อกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ให้ครบถ้วน เสร็จแล้ว กด บันทึกข้อมูล 

แล้วไปต่อ Step2 

(2) คลิก  Step 2 ขั้นตอนตรวจสอบรหัสประจำตัว

 

ให้กรอก นามสกุล เสร็จแล้ว กด Submit  ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ลงทะเบียน  ให้นำเลขรหัสประจำตัว 6 หลัก  ใช้เป็น ID&Password เพื่อใช้ในการ Log in เข้าสู่ระบบ ใช้ตรวจสอบข้อมูลการสอบและติดตามสถานะดำเนินการ

 

                                  (3) คลิก Step 3 เลือกวิชาสอบขึ้นทะเบียนและรับทราบค่าธรรมเนียม  

 

ให้ผู้สมัคร กรอก รหัสประจำตัว  6 หลัก  เลือกการสอบ   ปี 2558/ และครั้งที่ : 2     
เลือกวิชาที่สอบ และยอดที่ชำระต้องโอนเงิน ดังนี้

 

                            เลือกวิชาสอบ 3 วิชา ยอดที่ชำระต้องโอนเงิน  = 3,600 บาท (สำหรับผู้สมัครครั้งแรก)
                            เลือกวิชาสอบ 3 วิชา ยอดที่ชำระต้องโอนเงิน
 = 2,500 บาท (สำหรับผู้เป็นสมาชิกสภา)

 

                            เลือกวิชาสอบ 2 วิชา ยอดที่ชำระต้องโอนเงิน  = 2,000 บาท (สำหรับผู้เป็นสมาชิกสภา)

                           เลือกวิชาสอบ 1 วิชา ยอดที่ชำระต้องโอนเงิน  = 1,500 บาท (สำหรับผู้เป็นสมาชิกสภา)

 

เรียบร้อยแล้ว กด Save  ระบบจะแจ้งยอดชำระเงิน เข้าบัญชีสภากายภาพบำบัด ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 074-216645-5 เพื่อเตรียมเอกสารที่จะแนบการสมัครออนไลน์ในขั้นตอนที่ 4 ต่อไป

 

  (4) คลิก  Step 4  ส่งหลักฐานการสมัครสอบออนไลน์ ตามตัวอย่างรูป ดังนี้

 

 

รหัสประจำตัว : กรอก รหัสประจำตัว 6 หลัก  จากที่ได้ตรวจสอบใน Step 2  ตัวอย่าง  580001

 

1.รูปถ่าย 1 นิ้ว : เลือกไฟล์รูปถ่าย  (ไฟล์รูป Save  เป็น jpg  ตั้งชื่อไฟล์ รหัสประจำตัว_1    ตัวอย่าง  580001_1.jpg

 

(หมายเหตุ : รูปถ่ายขอให้เลือกรูปที่สุภาพ เนื่องจากใช้ขึ้นเป็นข้อมูลทะเบียนประวัติสมาชิก)

 

2.Slip ค่าธรรมเนียม : เลือกไฟล์ใบโอนเงิน (ไฟล์ใบโอนเงิน Save เป็น jpg ตั้งชื่อไฟล์ รหัสประจำตัว_2   ตัวอย่าง  580002_2.jpg

 

เมื่อแนบไฟล์ 2 ไฟล์เรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะให้ตรวจสอบภาพที่ส่งหลักฐานโดยให้ใส่รหัสประจำตัว ดังนี้

 

 

ตรวจสอบภาพที่ส่งโดยใส่รหัสประจำตัว :  

 

 

ให้ผู้สมัคร กรอก รหัสประจำตัว 6 หลัก แล้ว กด  Submit โปรแกรมจะแสดงหลักฐานที่แนบคือ รูปและใบโอนเงิน  เมื่อเรียบร้อยแล้ว ไปทำขั้นตอนต่อไป  Step 5  เลือกสนามสอบ  

 

หมายเหตุ : ถ้าโปรแกรมไม่แสดงหลักฐานที่แนบ  ผู้สมัครต้องทำขั้นตอน Step 4 ส่งหลักฐานการสมัครสอบออนไลน์ใหม่อีกครั้ง  เนื่องจากการแนบไฟล์ล้มเหลว ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถไปเลือกสนามสอบใน Step 5 ได้

 

(5) คลิก Step 5 เลือกสนามสอบ  ดังนี้

 

รหัส 01      สนามสอบ กรุงเทพมหานคร

 

รหัส 02      สนามสอบ จังหวัดเชียงใหม่

 

รหัส 03      สนามสอบ จังหวัดขอนแก่น

 

รหัส 04      สนามสอบ จังหวัดพิษณุโลก

 

รหัส 05      สนามสอบ จังหวัดสงขลา

 

เมื่อผู้สมัครสอบเลือกสนามสอบเรียบร้อยแล้ว กด Save ภายหลัง 7 วัน โปรแกรมจะแสดงให้ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

 

ให้ผู้สมัคร กรอก รหัสประจำตัว 6 หลัก กด Submit  โปรแกรมจะแสดงให้ทราบ รายชื่อผู้สมัครสอบ วิชาที่เลือกสอบ และสนามสอบ  ถือว่าการสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ดังตัวอย่าง

หมายเหตุ : หลังจากสมัครสอบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องส่งหลักฐานการสมัครสอบตามข้อ 2 และข้อ 3 มายังสภากายภาพบำบัดก่อนปิดรับสมัครสอบวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ไม่เช่นนั้นถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ ท่านจะไม่มีสิทธิ์สอบความรู้ฯครั้งที่ 2/2558

 

“สำนักงานเลขาธิการสภากายภาพบำบัด  ภายในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2 อาคาร B  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210” (โปรดจ่าหน้าซองเอกสารตามที่ระบุให้ชัดเจนด้วย หากไม่จ่าหน้าซองตามที่ระบุไว้ เอกสารจะไม่ถึงสำนักงานเลขาธิการสภาฯ)

 

ข้อ  6  วัน และเวลาสอบ                      
วันเสาร์ที่  18  กรกฎาคม  2558
09.00 –  12.00 น.    วิชาเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบำบัด    (ข้อสอบ 100 ข้อ)
13.30 –  16.30 น.    วิชากายภาพบำบัดในโรคและภาวะต่าง ๆ   (ข้อสอบ 100 ข้อ)

 วันอาทิตย์ที่  19  กรกฎาคม  2558

 09.00 –  10.30 น.    วิชากฎหมาย  จรรยาบรรณ และการบริหารงาน  (ข้อสอบ 50 ข้อ)

 

 

ข้อ  7  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 

ผู้สมัครสอบสามารถตรวจรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และสนามสอบ ได้ที่เว็บไซต์สภากายภาพบำบัด www.pt.or.th/  ตั้งแต่วันที่  14  กรกฎาคม 2558  เป็นต้นไป

 

 

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน                      

 

                                                                                          

 

                                                                                        ประกาศ    วันที่   7    เมษายน  พ.ศ. 2558      

 

          

                         กานดา   ชัยภิญโญ                

 

  File Attach

ประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯครั้งที่2-58.pdf
แบบสกภ๑.doc
แบบสกภ๙.doc
ใบรับรองแพทย์เพื่อเป็นสมาชิก.doc


โพสโดย Admin วันที่ 2015-05-13 00:00:00    เปิดดู 8777 ครั้ง