ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

สมาชิกที่มีรายชื่อดังนี้ ! หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กรุณาแจ้งที่อยู่ใหม่หรือสถานที่ ที่สามารถส่งเอกสาร เพื่อสภาฯจะได้จัดส่งเอกสารการเลือกตั้งกรรมการสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยวาระ 2557-2559 ถึงท่านได้อย่างถูกต้อง !

*เหตุผล เนื่องจากไม่สามารถจัดส่งเอกสารการเลือกตั้งกรรมการสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยวาระ 2557-2559 ถึงท่านได้

1.คุณอุดม เกียรติมานะโรจน์
2.คุณสรวงสมร ยอดดวงใจ
3.คุณกรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์
4.คุณสุชาดา ทองเจริญโรจน์
5.คุณปิยะนุช เทพประสิทธิ์
6.คุณณัจธญา ภักดีเจริญฤทธิ์
7.คุณจตุพร โพธิญาณ
8.คุณรัตติกาล ขุนเอีย
9.คุณพัฒวุฒิ ช่อผกา
10.คุณจุฑามณี นำสินวิเชษฐชัย
11.คุณลลิตา สุริยประกาดิลก
12.คุณเยาวภา ใจภักดี
13.คุณเบญจมาภรณ์ จันทร์ปาน
14.คุณทิพวรรณ สิทธิ
15.คุณประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
16.คุณเฉลิมวุฒิ ศรีอ่อนหล้า
17.คุณกุสุมา อินทร์พินิจ
18.คุณพรสิริ ประเสริฐกิจกุล
19.คุณพรชนก ปัญญายงค์
20.คุณนิดา วงศ์สวัสดิ์
21.คุณศิริรัตน์ แก้ววิชัย

ขอบคุณครับ 
ส่งกลับมาที่ Email : [email protected]


  File Attach

โพสโดย วันที่ 2013-09-23 00:00:00    เปิดดู 1327 ครั้ง