ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

รายงาน "เหตุการณ์และแจ้งแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตฯ"

Untitled Document

 

รายงานเหตุการณ์และแจ้งแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตฯ 

เรียนนักกายภาพบำบัดทุกท่าน 

ตลอดสองสามเดือนที่ผ่านมา นักกายภาพบำบัดหลายท่านอาจกำลังรอฟังข่าวเรื่องการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ โดยไม่แน่ใจว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร หรือแม้แต่ท่านที่ดำเนินการแล้ว ก็ยังอาจรอฟังข่าวอยู่ด้วย จนถึงวันนี้ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายกสภากายภาพบำบัดของเรียนรายงานเหตุการณ์และสิ่งที่สภาฯได้ดำเนินการ ตามลำดับดังนี้

 

  1. ต้นปี ๒๕๕๖ สภากายภาพบำบัดได้มีหนังสือไปถึงสมาชิกทุกท่านเพื่อชี้แจงวิธีการต่ออายุใบอนุญาตฯ ตามข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๕๑   
  2. กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีสมาชิกยื่นหนังสือเพื่อให้สภากายภาพบำบัดพิจารณา เรื่องการถูกลิดรอนสิทธิกรณี โดยเฉพาะสมาชิกถือใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน สาขากายภาพบำบัด และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ซึ่งไม่ได้กำหนดวันหมดอายุ (ได้รับใบอนุญาตฯก่อนการออกข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๕๑)
  3. มีนาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการสภากายภาพบำบัดมีมติให้ส่งประเด็นคำถามนี้ให้สภานายกพิเศษ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) ส่งประเด็นคำถามเพื่อให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความข้อกฏหมายดังนี้
  4. การออกข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๕๑ สามารถใช้บังคับกับนักกายภาพบำบัดทุกคนที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดไปแล้ว (รวมถึงผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน สาขากายภาพบำบัดเดิม ซึ่งไม่ได้กำหนดวันหมดอายุไว้) และผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาใหม่ได้หรือไม่   
  5. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อที่สภากายภาพบำบัดจะสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเจตนารมย์ของกฏหมาย
  6. มิถุนายน ๒๕๕๖ สำนักงานกฤษฎีกามีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาประเด็นคำถาม สรุปความว่า ข้อบังคับสภาฯสามารถใช้บังคับกับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯทุกกลุ่ม
  7. สภากายภาพบำบัดแจ้งความคืบหน้าทางเวบไซต์สภาฯและขอให้สมาชิกดำเนินการต่อใบอนุญาตตามกำหนดการ คือก่อนวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

อย่างไรก็ตามเนื่องจากสมาชิกบางส่วนยังสับสนในเรื่องกำหนดการ รวมทั้งมีจำนวนสมาชิกที่ต้องเปลี่ยนใบอนุญาตฯมากกว่า ๔,๐๐๐ คนในคราวเดียวกัน สำนักงานเลขาธิการสภาฯจึงวางแนวทางปฏิบัติให้นักกายภาพบำบัดยื่นเอกสารและสำนักงานส่งเอกสารคืนไปอีกประมาณ ๓ เดือน (รวมทั้งเพื่อทดเวลาที่ส่งกฤษฎีกาฯตีความกฏหมาย)

  1. กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๖ สมาชิกจำนวนหนึ่งยื่นหนังสือต่อสภากายภาพบำบัด โดยมีประเด็นนำเสนอ ๔ ข้อคือ

“ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงใคร่ขอเสนอแนะต่อสภากายภาพบำบัดเพื่อพิจารณาและหาทางออกในประเด็นต่อไปนี้
๑)  พิจารณาแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยเรื่องใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดพ.ศ.๒๕๕๑ตามบทเฉพาะการข้อ ๙ ๑๐ และข้อ๑๑ ให้เป็นไปตามเจตนาของกฎหมายที่มุ่งส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ ผดุงไว้ซึ่งสิทธิ ความเป็นธรรม ไม่ให้เป็นไปในการลิดรอนสิทธิและหน้าที่ของนักกายภาพบำบัดที่มีมาตามมาตรา๕๕และ๕๖ ของพรบ.ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดพ.ศ.๒๕๔๗
๒) พิจารณาการปฏิบัติในเรื่องการศึกษาต่อเนื่องให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดพ.ศ.๒๕๔๗ ในการส่งเสริมการศึกษา การวิจัย ซึ่งหมายถึงการสนับสนุน เกื้อกูลและควรให้มีความเป็นอิสระทางการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชน มิใช่เป็นลักษณะการควบคุมบังคับ และเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่เป็นธรรมตามที่เป็นอยู่หรือที่จะประกาศออกมา
๓) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องควรเป็นแหล่งรวบรวม สนับสนุนข้อมูล องค์ความรู้ งานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อเป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าแก่นักกายภาพบำบัดเพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิ และเพื่อการส่งเสริมการศึกษา วิจัย
๔) สภากายภาพบำบัดควรคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของสภากายภาพบำบัดตามมาตรา ๗ และ ๘ ในการเป็นองค์กรที่สร้างความเชื่อมั่นในความมั่นคง ก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพของนักกายภาพบำบัดเพื่อให้นักกายภาพบำบัดสามารถให้บริการประชาชนและรับใช้สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิในการประกอบวิชาชีพ”        
ในการนี้ มีสมาชิก ๒๐ ท่านเข้าพบปะให้ข้อคิดเห็นแก่กรรมการสภาฯในการประชุมคณะกรรมการสภากายภาพบำบัด ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖
นอกจากนั้นคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิตยังกรุณาเป็นเจ้าภาพในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอีก ๒ ครั้ง คือเมื่อวันเสาร์ที่ ๒ สิงหาคม และเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

  1. ในการประชุมครั้งนั้น คณะกรรมการสภากายภาพบำบัดได้พิจารณาข้อเสนอของสมาชิก และมีมติให้ตั้งคณะทำงาน เพื่อปรับปรุงประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง  การรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง การรับรองหลักสูตร กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และการกำหนดหน่วยคะแนน พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมทั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกำหนดและการขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การประกอบวิชาชีพของนักกายภาพบำบัดที่มีความหลากหลาย รวมทั้งค่าธรรมเนียมและวิธีการปฏิบัติที่อาจเป็นภาระแก่ผู้ประกอบวิชาชีพในการดำเนินการต่อใบอนุญาต ส่วนการแก้ไขข้อบังคับเห็นว่ายังไม่ควรทำในขณะนี้

นอกจากนั้นยังมอบหมายให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องส่งเอกสารประกาศและหลักเกณฑ์วิธีการเก็บหน่วยคะแนน พร้อมกับแบบสอบถามความคิดเห็น ให้แก่สมาชิกทั่วประเทศเพื่อให้ทุกท่านได้ศึกษาและเสนอแนะในประเด็นต่างๆอย่างทั่วถึง

  1. ขณะนี้สภากายภาพบำบัดกำลังอยู่ระหว่างการทาบทามและแต่งตั้งคณะทำงานฯปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการต่ออายุใบอนุญาต โดยมีกรรมการสภากายภาพบำบัดจำนวน ๕ คน ได้แก่

นางสมพิศ หนึ่งนันทกุล นักกายภาพบำบัด จ.ปัตตานี
นางสายใจ นกหนู นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส
นางสาวภาวินี วิไลพันธ์ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลลพบุรี  จ.ลพบุรี
นายชัยรัตน์ แซ่โค้ว นักกายภาพบำบัดประจำทีมปตท.ระยอง จ.ระยอง
นายวรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
และให้เชิญสมาชิกซึ่งเป็นนักกายภาพบำบัดจากหน่วยงานและลักษณะงานที่หลากหลายอีกประมาณ ๕ คนเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน
คณะทำงานของสภากายภาพบำบัดจะจัดทำเวทีระดมข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการและวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมในการต่ออายุใบอนุญาตจากนักกายภาพบำบัดอีกประมาณ ๕ ครั้งในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ รวมทั้งมีแผนการระดมข้อคิดเห็นจากช่องทางอื่นๆด้วย
สภากายภาพบำบัดจึงขอเรียนแจ้งลำดับเหตุการณ์ ความคืบหน้าดังกล่าว ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะแก่สภาฯ และขออภัยสมาชิกทุกท่านที่อาจยังสับสนในวิธีการและกำหนดเวลาดำเนินการต่างๆ
ส่วนสมาชิกท่านที่มีความเห็นในแนวทางอื่นโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขข้อบังคับฯ สภาฯน้อมรับข้อคิดเห็นของท่าน และจะนำมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงเพื่อการพัฒนาวิชาชีพต่อไป
ในโอกาสนี้จึงขอเรียนให้สมาชิกที่ยังมิได้ส่งเอกสารเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ กรุณาดำเนินการตามคำชี้แจงที่หน้าเวบไซต์สภากายภาพบำบัด

ขอบพระคุณทุกท่านค่ะ
กภ. มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์


  File Attach

รายงานเหตุการณ์และแจ้งแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตฯ.pdf
โพสโดย วันที่ 2013-08-15 00:00:00    เปิดดู 2457 ครั้ง