ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลการดำเนินการล่าสุด! เกี่ยวกับข้อบังคับฯ ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๕๑

เรียน ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

ตามที่สภากายภาพบำบัดมีจดหมายเรียนให้นักกายภาพบำบัดทุกท่านทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาต ตามข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น

จากนั้นมีนักกายภาพบำบัดหลายท่านเสนอข้อคิดเห็นด้วยวาจาและส่งหนังสือถึงสภากายภาพบำบัด เพื่อขอให้พิจารณาในปัญหาข้อกฎหมายว่า ข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๕๑ จะสามารถใช้บังคับกับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน สาขากายภาพบำบัด ซึ่งไม่ได้กำหนดวันหมดอายุไว้และผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาใหม่ได้หรือไม่

เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการปฏิบัติตามข้อบังคับสภากายภาพบำบัดฯ ฉบับดังกล่าว ขณะนี้สภากายภาพบำบัดได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็นในประเด็นดังต่อไปนี้

๑. การออกข้อบังคับสภากายภาพบำบัด ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. ๒๕๕๑ สามารถใช้บังคับกับนักกายภาพบำบัดทุกคนที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดไปแล้ว (รวมถึงผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน สาขากายภาพบำบัดเดิม ซึ่งไม่ได้กำหนดวันหมดอายุไว้) และผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาใหม่ได้หรือไม่

๒. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อที่สภากายภาพบำบัดจะสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเจตนารมย์ของกฏหมาย

สภากายภาพบำบัดจึงขอเรียนข้อมูลแก่สมาชิกสภาฯทุกท่านในเบื้องต้น หากมีความคืบหน้าของการพิจารณาข้อกฏหมายประการใด จะแจ้งให้ทุกท่านทราบโดยเร็วและขอบคุณทุกท่านที่แสดงความปรารถนาดีและห่วงใยการดำเนินงานของสภากายภาพบำบัด

 

ขอแสดงความนับถือ

ผศ.ดร.กภ. มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์

นายกสภากายภาพบำบัด

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖


  File Attach

โพสโดย วันที่ 2013-03-11 00:00:00    เปิดดู 1251 ครั้ง