ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ "จัดประชุมวิชาการกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2" เรื่อง Lumbar instability: diagnosis and management ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2556 โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะเกี่ยวกับการตรวจประเมินและการรักษาทางกายภาพบำบัดในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ Lumbar instability

ค่าลงทะเบียน
1. นักกายภาพบำบัดทั่วไป คนละ 3,500 บาท
2. นักกายภาพบำบัดที่เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คนละ 3,000 บาท

ทั้งนี้ไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัดตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

สามารถสมัครเข้าร่วมได้โดยกรอกและส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 มีนาคม 2556

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์อรชุมา เมืองสอน โทรศัพท์ 08-91537925 หรือ075-672104 โทรสาร 075-672106


  File Attach

โครงการประชุมวิชาการ.pdf
โพสโดย วันที่ 2013-02-04 00:00:00    เปิดดู 2269 ครั้ง