ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนรู้แลกเปลี่ยนทักษะแนวคิดและวิธีรักษา เพื่อรองรับสถาณการณ์สังคมผู้สูงอายุ ในการอบรมวิชาการเรื่อง "Health and Longevity" 28 พ.ย.นี้ โรงพยาบาลกรุงเทพ ฟรี!ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Health and Longevity 

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
เวลา 9.00-16.00 น. ห้องประชุม 
นพ.พงษ์ศักดิ์ วิทยากร 
ชั้น 7 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ 

1.ชื่อโครงการ Health and Longevity 
2.หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์ โรงพยาบาลกรุงเทพ
 
3. หลักการและเหตุผล 
สังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว ภารกิจในการรองรับจำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุยืนนับเป็นภารกิจที่สำคัญของบุคคลากรและนักวิชาการหลากหลายสาขาโดยเฉพาะบุคคลากรทางการแพทย์ที่ต้องพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ 

ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์โรงพยาบาลกรุงเทพจึงได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง Health and Longevity ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ วิทยากร โรงพยาบาลกรุงเทพ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแสวงหาความร่วมมือจากนักวิชาการหลากหลายสาขาอาชีพเพื่อรองรับภาระกิจข้างต้น 

4. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาล 
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทำการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ผลงานวิจัยด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
3. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างวิชาชีพกายภาพบำบัด แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และส่งเสริมการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบ 

5.ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์ โรงพยาบาลกรุงเทพ 

6. คุณสมบัติและจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 
นักกายภาพบำบัด แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล สาขาวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และนิสิตนักศึกษาที่สนใจ 

 7. วิทยากร 
 1. ศ.นพ. เกษม วัฒนชัย 
 2. ศ.นพ. สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 
 3. ผศ.ดร.เบญจมาศ กุฎอินทร์ 
 4. ผศ.นพ.วีระศักดิ์ เมืองไพศาล 
 5. ผศ.ดร.นารีรัตน์ จิตรมนตรี 
 6. ผศ.ดร.วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ 
 7. Associate professor Farber Jeffrey 
 
8. คณะกรรมการดำเนินงาน 
1. พญ.พัณณิดา วัฒนพนม 
2. คุณสุนันทา สวรรค์ปัญญาเลิศ 
3. คุณนันทนา ศุภพิชญ์นาม 
3. คุณภาสกร ตั๋นเจริญ 

9. ตัวชี้วัด 
1. มีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 
2. คะแนนผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการที่มีความพอใจระดับมากขึ้นไปมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

10. การลงทะเบียน
 แจ้งชื่อลงทะเบียน ที่ E-mail [email protected] ได้โดยตรง 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักกายภาพบำบัด ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ และ เครือข่ายมีความสามารถในการวิเคราปัญหา มีแนวทางการปฏิบัติงาน และนำเทคนิคไปใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องปลอดภัย มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น และนำไปประยุกต์ใช้กับงานต่อไปได้ 2. นักกายภาพบำบัด และผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำเทคนิคไปพัฒนา ความสามารถ เป็นผู้มีศักยภาพสูงเพื่อขยายขอบข่ายงานบริการที่หลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้การบริการและจำนวนผู้ป่วยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 3. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้แนวคิดทางวิชาการและผลงานวิจัยต่างๆที่เป็นประโยชน์เพื่อรองรับสถาณการณ์สังคมผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งเป็นแนวทางการพัฒนางานการดูแลผู้สูงอายุต่อไป 

13. การวัดและการประเมินผลการเรียน 
1. ประเมินความก้าวหน้าโดยการซักถามเมื่อสิ้นสุดการบรรยาย 2. ทำแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม 

14. การนับคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 
การเข้าฟังบรรยาย 1 ชั่วโมง นับเป็น 1 หน่วยคะแนน และการปฏิบัติการ 2 ชั่วโมง นับเป็น 1 หน่วยคะแนน การเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้ได้รับ 5.3 หน่วย คะแนน
  File Attach

โพสโดย วันที่ 2012-11-01 00:00:00    เปิดดู 2903 ครั้ง