ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักกายภาพบำบัด 1 ตํ่าแหน่ง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม - 12 กันยายนนี้

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ประกาศรับสมัครนักกายภาพบำบัด
________________

ด้วยสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักกายภาพบำบัด  จำนวน 1 ตำแหน่ง  ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขากายภาพบำบัด
-  มีใบประกอบวิชาชีพของสภากายภาพบำบัด/หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพจากสภากายภาพบำบัด
-  มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีความสนใจเรื่องระบบงานพัฒนาคุณภาพ การส่งเสริมคุณภาพ และการจัดการความรู้
-  มีความรู้ ความสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
-  สามารถถ่ายทอดความรู้ทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ช่วยและประชาชนทั่วไปได้
- มีความรู้และสนใจที่พัฒนางานด้านวิชาการ/วิจัย
- มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
- มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีความอุตสาหะ มานะ พากเพียรและอดทน
- มีมนุษย์สัมพันธ์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละ
- มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
- เป็นสมาชิกสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
- ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี
หลังจากสมัครงานเรียบร้อยแล้ว ต้องดำเนินการ ดังนี้
1. ทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 2 วัน
2. กรรมการจะนัดสอบสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน
3. หลังจากสอบผ่านสัมภาษณ์  จะมีการตรวจร่างกาย 
4. เมื่อผ่านการตรวจร่างกายแล้ว ต้องผ่านการตรวจสุขภาพจิตด้วย

หลักฐานในการสมัครงาน 
1. สำเนาประกาศนียบัตรหรือใบรายงานผลการศึกษา จำนวน  1  ชุด
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  1  ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1  ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน  1  ชุด
5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ในกรณีที่เป็นเพศชาย) จำนวน  1  ชุด

อัตราเงินเดือน  12,000 บาท  (เงินสนับสนุนพิเศษเพิ่มอีก 3,000 บาท)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม - 12 กันยายน 2555  ในวันและเวลาราชการ

สนใจติดต่อสมัครได้ที่    
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โทร. 02-442-2500 ต่อ 59280


  File Attach

โพสโดย วันที่ 2012-08-28 00:00:00    เปิดดู 1298 ครั้ง