สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดอบรม 2 สูตร เข้มข้น ! เพื่องานกายภาพบําบัด

สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง Fundamental of Respiratory Physical Therapy Management ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีกายภาพบําบัด ในวันที่ 28-30 มีนาคม 2555 

หลักการและเหตุผล

        ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพสุขภาพก้าวหน้าไปมากขึ้น มีแนวทางการรักษาที่แตกต่างไปจากเดิมส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้น กายภาพบำบัด เป็นอีกหนึ่งวิชาชีพทางด้านสุขภาพ ซึ่งมีหน้าที่ในการรักษา ฟื้นฟู ป้องกัน และส่งเสริม ให้ผู้ที่มารับการรักษาให้มีสุขภาพที่ดี ในปัจจุบันกายภาพบำบัดก็มีความก้าวหน้ามากขึ้นจากอดีตที่ผ่านมา มีเทคนิคการรักษาที่ทันสมัยมากขึ้น รวมทั้งงานด้านกายภาพบำบัดเข้าไปมีบทบาทในงานด้านต่างๆ เช่น งานกายภาพบำบัดในระบบการรักษาปฐมภูมิ กายภาพบำบัดในการกีฬา กายภาพบำบัดในชุมชน ดังนั้น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เล็งเห็นว่า ควรจัดอบรมโครงการ ความก้าวหน้าในการรักษาด้วยเทคนิคทางกายภาพบำบัด ขึ้น เพื่อให้นักกายภาพบำบัดและผู้ที่มีความสนใจ ได้รับรู้ถึงความก้าวหน้าทางด้านกายภาพบำบัด ว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางไหน และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป


วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักกายภาพบำบัดและผู้สนใจทั่วไป ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการรักษาแนวใหม่ทางกายภาพบำบัด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

กำหนดจัดอบรม วันที่  28 - 30 มีนาคม 2555  เวลา 08.00 - 17.30 น.

รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม

........................................................................................................................................................................

  มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง เปิดอบรมความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด  รุ่นที่ 2หลักการและเหตุผล

            
          ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดถือเป็นตำแหน่งที่สำคัญในการช่วยให้งานกายภาพบำบัดดำเนินไปอย่างรวดเร็วในการรักษาผู้ป่วยในแต่ละวัน ซึ่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดเองมีความจำเป็นที่จะต้องทราบการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น เช่น การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การกู้ชีพเบื้องต้น การเตรียมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในแผนก ฯลฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัดรวดเร็วสอดคล้องกับจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่เพิ่มมากขึ้น
            วิชาชีพกายภาพบำบัดเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในให้การรักษาผู้ป่วยระบบต่างๆ ซึ่งได้แก่ผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจและทรวงอก รวมถึงผู้ป่วยเด็ก ซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและรวมถึงแผนกกายภาพบำบัดมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้นักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลต่างๆ มีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น หรือบางครั้งอาจเกินอัตรากำลังที่มีอยู่ ดังนั้นโรงพยาบาลจึงได้มีการจัดจ้างตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดขึ้นเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัด

กำหนดจัดอบรม วันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2554  เวลา 08.00 - 17.00 น. สถานที่จัดอบรม  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม


  File Attach

โพสโดย วันที่ 2011-11-23 00:00:00    เปิดดู 8054 ครั้ง