ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคร! กรรมการสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย วาระ 2555-2557

ตำแหน่งและหน้าที่ กรรมการต่าง ๆ

1 นายกสมาคม
1.1 เป็นผู้นำในการบริหารงานของสมาคม
1.2 เป็นประธานในที่ประชุม
1.3 เป็นผู้แทนของสมาคมในการติดต่อกับสถาบันต่างๆ
1.4 มีอำนาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมในวงเงินที่กำหนด ถ้าเกินกว่านี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

2 อุปนายกฝ่ายธุรการ
2.1 ทำหน้าที่แทนนายกเมื่อนายกไม่อยู่
2.2 ติดต่อประสานงานทั่วไปกับกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินกิจการด้านการบริหารงานของสมาคม

3 อุปนายกฝ่ายวิชาการ
3.1 ทำหน้าที่แทนนายกหรืออุปนายกฝ่ายธุรการเมื่อไม่อยู่
3.2 จัดการประชุมด้านวิชาการและดำเนินการทางด้านวิชาการตามความเหมาะสม
3.3 เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการของสมาคม

4 เลขาธิการ
4.1 ดำเนินกิจการด้านการบริหารงานของสมาคม
4.2 รักษาระเบียบข้อบังคับของสมาคม
4.3 นัดประชุม จัดระเบียบวาระการประชุม บันทึกและรายงานการประชุม
4.4 เสนอรายงานและกิจกรรมของสมาคมต่อที่ประชุมใหญ่ประจำปี
4.5 รับข้อมูลความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อสมาคม

5 เหรัญญิก
5.1 รับผิดชอบเงินของสมาคม
5.2 ทำบัญชีและดำเนินการเกี่ยวกับการเงินการบัญชีทั่วไป
5.3 ถือเงินสดไม่เกินจำนวนที่กำหนด โดยให้ฝากเงินส่วนใหญ่ไว้กับธนาคารเพื่อหาดอกผลในนาม “สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย”

6 ประชาสัมพันธ์
6.1 รับผิดชอบเกี่ยวกับการเผยแพร่กิจกรรมของสมาคมต่อสื่อมวลชนและประชาชน
6.2 เผยแพร่กิจกรรม และความเคลื่อนไหวของวงการกายภาพบำบัดสู่สมาชิกสมาคม เสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อประชาชนทั่วไป

7 ปฏิคม
7.1 ประสานงานระหว่างสมาคมและนิสิต นักศึกษากายภาพบำบัด
7.2 เป็นตัวแทนสมาคมเข้าร่วมประชุมในกิจกรรมของนิสิต นักศึกษากายภาพบำบัด
7.3 จัดการเชื้อเชิญและต้อนรับผู้ที่มาประชุมหรือเยี่ยมสมาคม
7.4 ช่วยเหลือในการจัดงานสังคมทุกชนิดของสมาคม

8 นายทะเบียน
8.1 หาสมาชิกเข้าสู่สมาคม
8.2 จัดทำทะเบียนประวัติสมาชิกตลอดจนสถิติต่างๆที่เกี่ยวข้อง

9 สาราณียกร
9.1 จัดทำวารสารทางวิชาการของสมาคม
9.2 จัดทำวารสาร เอกสาร หรือสิ่งตีพิมพ์อื่นๆเพื่อการจำหน่ายจ่ายแจก

10 กรรมการบริหารอื่นๆ
10.1 ปฏิบัติงานเฉพาะกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
10.2 เข้าประชุม

วัน และเวลาการรับสมัครจะประกาศ อย่างเป็นทางการอีกครั้ง


  File Attach

โพสโดย วันที่ 2011-09-11 00:00:00    เปิดดู 1099 ครั้ง