สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารข้อมูลการอบรมต่างๆ

สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง Fundamental of Respiratory Physical Therapy Management ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีกายภาพบําบัด ในวันที่ 28-30 มีนาคม 2555 

หลักการและเหตุผล

        ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพสุขภาพก้าวหน้าไปมากขึ้น มีแนวทางการรักษาที่แตกต่างไปจากเดิมส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้น กายภาพบำบัด เป็นอีกหนึ่งวิชาชีพทางด้านสุขภาพ ซึ่งมีหน้าที่ในการรักษา ฟื้นฟู ป้องกัน และส่งเสริม ให้ผู้ที่มารับการรักษาให้มีสุขภาพที่ดี ในปัจจุบันกายภาพบำบัดก็มีความก้าวหน้ามากขึ้นจากอดีตที่ผ่านมา มีเทคนิคการรักษาที่ทันสมัยมากขึ้น รวมทั้งงานด้านกายภาพบำบัดเข้าไปมีบทบาทในงานด้านต่างๆ เช่น งานกายภาพบำบัดในระบบการรักษาปฐมภูมิ กายภาพบำบัดในการกีฬา กายภาพบำบัดในชุมชน ดังนั้น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เล็งเห็นว่า ควรจัดอบรมโครงการ ความก้าวหน้าในการรักษาด้วยเทคนิคทางกายภาพบำบัด ขึ้น เพื่อให้นักกายภาพบำบัดและผู้ที่มีความสนใจ ได้รับรู้ถึงความก้าวหน้าทางด้านกายภาพบำบัด ว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางไหน และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป


วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักกายภาพบำบัดและผู้สนใจทั่วไป ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการรักษาแนวใหม่ทางกายภาพบำบัด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้กำหนดจัดอบรม วันที่  28 - 30 มีนาคม 2555  เวลา 08.00 - 17.30 น.

รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม

........................................................................................................................................................................

  มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง เปิดอบรมความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด  รุ่นที่ 2

หลักการและเหตุผล           
          ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดถือเป็นตำแหน่งที่สำคัญในการช่วยให้งานกายภาพบำบัดดำเนินไปอย่างรวดเร็วในการรักษาผู้ป่วยในแต่ละวัน ซึ่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดเองมีความจำเป็นที่จะต้องทราบการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น เช่น การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การกู้ชีพเบื้องต้น การเตรียมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในแผนก ฯลฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัดรวดเร็วสอดคล้องกับจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่เพิ่มมากขึ้น
            วิชาชีพกายภาพบำบัดเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในให้การรักษาผู้ป่วยระบบต่างๆ ซึ่งได้แก่ผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจและทรวงอก รวมถึงผู้ป่วยเด็ก ซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและรวมถึงแผนกกายภาพบำบัดมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้นักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลต่างๆ มีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น หรือบางครั้งอาจเกินอัตรากำลังที่มีอยู่ ดังนั้นโรงพยาบาลจึงได้มีการจัดจ้างตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดขึ้นเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัด

กำหนดจัดอบรม วันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2554  เวลา 08.00 - 17.00 น. สถานที่จัดอบรม  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม

........................................................................................................................................................................

 15-19 สิงหานี้ ทุกอาการเจ็บจากการเล่นกีฬาจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไป ในโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและการวินิจฉัยทางกายภาพบำบัดการกีฬา” 

ระหว่างวันที่ ๑๕–๑๙ สิงหาคมนี้ ที่ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ การอบรมมีทั้งแบบบรรยายในชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติการ การสาธิต และ กรณีศึกษา

รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม

........................................................................................................................................................................

โรงพยาบาลศูนย์ตรัง โดยกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูสมรรถภาพการทรงตัวในผู้ป่วยระยะเฝ้าระวังความพิการในผู้ป่วยที่มีอาการเวียนศีรษะ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพศ.ตรัง“ ในวันที่ ๕ สิงหาคมนี้

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โรงพยาบาลศูนย์ตรัง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการฟื้นฟูสมรรถภาพการทรงตัวในผู้ป่วยระยะเฝ้าระวังความพิการในผู้ป่วยที่มีอาการเวียนศีรษะ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลชุมชน , สถาบันการศึกษา อันได้แก่ แพทย์ , พยาบาล , นักกายภาพบำบัด , อาจารย์จากสถาบันสอนและผลิตนักกายภาพบำบัด

โรงพยาบาลศูนย์ตรัง จึงใคร่ขอเรียนเชิญ ท่านและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูสมรรถภาพทรงตัวในผู้ป่วยระยะเฝ้าระวังความพิการในผู้ป่วยที่มีอาการเวียนศีรษะ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้น รับสมัครจำนวน 40 คน โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน ค่าที่พักของผู้เข้าอบรมเบิกจากงบประมาณโครงการ ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าอบรมขอให้เบิกจากต้นสังกัดโดยไม่ถือเป็นวันลาและหากสนในติดต่อเพื่อขอหนังสือเชิญประชุมมาที่ [email protected] หรือสอบถามรายละเอียดที่กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลศูนย์ตรัง โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๑๘๐๑๘ ต่อ ๔๑๐๒
........................................................................................................................................................................

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ “Radial Shockwave Therapy: New treatment for musculoskeletal problems”กับนักกายภาพบำบัดชาวเบลเยียมที่มีประสบการณ์ตรงในการใช้และเปิดคลินิกรักษา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในวัพุธที่ 29 มิถุนายน 2554 เวลา 12.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ตึกจิตเพียรธรรม

รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม
........................................................................................................................................................................

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบําบัดในการช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในวันศุกร์ที่ 15- วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคมนี้

รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม
..........................................................................................................................................................................

ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง

1. Mechanical Diagnosis and Treatment of the Lumbar Spine
วันที่ 25-29 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จ.พิษณุโลก
2. Mechanical Diagnosis and Treatment of Cervical and Thoracic Spine
วันที่ 1-5 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมที เค พาเลซ กรุงเทพฯ

รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม
..........................................................................................................................................................................

 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “Upper Limb Training For Stroke”

วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม,วันพฤหัสบดีที่ ๑ และวันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น ๓ อาคารคุ้มเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม
..........................................................................................................................................................................

 รายละเอียดการสมัครคัดเลือกเข้าฝึกอบรม “หลักสูตรเทคนิค Vojta สำหรับนักกายภาพบำบัด รุ่นที่ 1”

โดยความร่วมมือระหว่าง  • กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข • ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเทคนิค Vojta สำหรับนักกายภาพบำบัด รุ่นที่ 1 (หลักสูตร A,B,C และ D)
เริ่มศึกษา หลักสูตร A  วันจันทร์ – วันศุกร์ (เวลา 09.00-16.00 น.) ระหว่างวันที่ 15 – 26 สิงหาคม 2554
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  หมดเขต วันที่  20  มิถุนายน 2554

รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม
..........................................................................................................................................................................

 โครงการอบรมผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด เรื่อง ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

วันที่ 4-5 สิงหาคม 54 ของมหาลัยแม่ฟ้าหลวง ค่าลงทะเบียน 2,000 บาทครับ สามารถติดต่อได้ที่ อ.สุจิตรา 0813790647

รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม
..........................................................................................................................................................................

 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดโครงการ "กายภาพบำบัดกับอายุรกรรมแนวใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต" ระหว่างวันที่ 21-22 กค.54
ณ ห้องประชุม 89 พรรษา สมเด็จย่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าลงทะเบียน 1800 บาท

รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม
..........................................................................................................................................................................

 การประยุกต์ธาราบำบัดทางคลินิกและการฝึกเดินในเด็กสมองพิการ
กลุ่มเป้าหมาย นักกายภาพบำบัด จำนวน 40 ท่าน
จัดในวันที่ 1 9 -21 ก.ค. 54 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

มีค่าลงทะเบียน ท่านละ 2000 บาท เบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดและไม่ถือเป็นวันลา
สอบถามรายละเอียดและขอโครงการได้ โดยส่งที่อยู่มาที่ [email protected]
แจ้ง ผลคะแนนการอบรม 15.5 PTCEU ค่ะ ส่วนที่พัก มีราคา 1200 และ 900 ทั้งเดี่ยวและคู่ที่ปางสวนแก้ว

รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม

ขอแก้ไขและแจ้งรายละเอียดส่วนของโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เบอร์โทรผู้จัดการฝ่ายขายสำหรับจองห้องพักผิด
เปลี่ยนเป็น 087-1725926


  File Attach

โพสโดย วันที่ 2011-06-29 00:00:00    เปิดดู 6973 ครั้ง