สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

ด้วยสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขากายภาพบำบัด
-  มีใบประกอบวิชาชีพของสภากายภาพบำบัด/หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพจากสภากายภาพบำบัด
-  มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีความสนใจเรื่องระบบงานพัฒนาคุณภาพ การส่งเสริมคุณภาพ และการจัดการความรู้
-  มีความรู้ ความสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
-  สามารถถ่ายทอดความรู้ทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ช่วยและประชาชนทั่วไปได้
- มีความรู้และสนใจที่พัฒนางานด้านวิชาการ/วิจัย
- มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
- มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีความอุตสาหะ มานะ พากเพียรและอดทน
- มีมนุษย์สัมพันธ์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละ
- มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
- เป็นสมาชิกสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
- ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี

หลักฐานในการสมัครงาน
1. สำเนาประกาศนียบัตรหรือใบรายงานผลการศึกษา                     จำนวน  1  ชุด
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                               จำนวน  1  ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                             จำนวน  1  ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว                                                              จำนวน  1  ชุด
5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ในกรณีที่เป็นเพศชาย)                 จำนวน  1  ชุด

อัตราเงินเดือน  13,000 บาท  ( เงินเดือน 10,000 บาท และเงินสนับสนุนพิเศษเพิ่มอีก 3,000 บาท)

สนใจติดต่อสมัครได้ที่    กลุ่มงานกายภาพบำบัด  สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา
                              โทร. 02-437-0200 ต่อ 4269
 

 


  File Attach

โพสโดย วันที่ 2011-05-28 00:00:00    เปิดดู 1897 ครั้ง