ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขากายภาพบำบัด
- มีใบประกอบวิชาชีพของสภากายภาพบำบัดหรืออยู่ในระหว่างสอบใบประกอบวิชาชีพ
- มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีความสนใจเรื่องระบบงานพัฒนาคุณภาพ การส่งเสริมคุณภาพ และการจัดการความรู้
- มีความรู้ ความสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถถ่ายทอดความรู้ทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ช่วยและประชาชนทั่วไปได้
- มีความรู้และสนใจที่พัฒนางานด้านวิชาการ/วิจัย
- มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
- มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน มีความอุตสาหะ มานะ พากเพียรและอดทน
- มีมนุษย์สัมพันธ์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละ
- มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
- เป็นสมาชิกสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
- ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี


หลักฐานในการสมัครงาน

1.สำเนาประกาศนียบัตรหรือใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
5.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ในกรณีที่เป็นเพศชาย) จำนวน 1 ชุด

อัตราเงินเดือน 13,000 บาท
( เงินเดือน 10,000 บาท และเงินสนับสนุนพิเศษเพิ่มอีก 3,000 บาท)

ระยะการรับสมัคร วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ

สนใจติดต่อสมัครได้ที่
กลุ่มงานกายภาพบำบัด สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา โทร. 02-437-0200 ต่อ 4269

 


  File Attach

โพสโดย วันที่ 2011-03-01 00:00:00    เปิดดู 1722 ครั้ง