ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอรับบัตรเลือกตั้งเสริมเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบำบัดวาระปี 2554-2557


ข่าวประชาสัมพันธ์จากคณะอนุกรรมการอานวยการเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบาบัด
เรื่อง การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบาบัด วาระปี พ.ศ. 2554-2557

ตามที่สภากายภาพบาบัด ได้ดาเนินการจัดส่งบัตรเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบาบัด วาระปี 2554-2557 ให้สมาชิกทุกท่านไปทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้วนั้น หากสมาชิกท่านใดไม่ได้รับบัตรเลือกตั้งกรรมการสภาฯ สามารถขอรับบัตรเลือกตั้งได้ ดังนี้

๑. กรณีมารับบัตรเลือกตั้งกรรมการสภาฯและลงคะแนนเลือกตั้ง พร้อมทั้งหย่อนบัตรด้วยตนเอง สามารถติดต่อได้ที่สานักงานเลขาธิการสภากายภาพบาบัด ภายในสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๒ อาคารรวมหน่วยงานราชการ B “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ ได้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ในวันและเวลาราชการ

๒ ในกรณีที่ไม่สามารถมารับบัตรเลือกตั้งกรรมการสภาฯ ได้ด้วยตนเอง ให้ท่านติดต่อมายังสานักงานเลขาธิการสภาฯ เพื่อจัดส่งบัตรเลือกตั้งกรรมการสภาฯให้ท่าน ที่เบอร์โทร. 02-141-4281 โดยส่งแบบคาขอบัตรเลือกตั้งเสริม (เอกสารหมายเลข 1) และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ ทางโทรสาร 02-143-9753 ( download แบบคาขอบัตรเลือกตั้งเสริม ได้ที่เว็บไซต์สภากายภาพบาบัด www.pt.or.th )

สภากายภาพบาบัด ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

นางศุภรัตน์ มาสภัสร์
ประธานคณะอนุกรรมการอานวยการเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบาบัด

สานักงานเลขาธิการสภากายภาพบาบัด โทร. ๐-๒๑๔๑-๔๒๘๑ โทรสาร. ๐-๒๑๔๓-๙๗๕๓


  File Attach

ข่าวประชาสัมพันธ์-การรับบัตรเลือกตั้ง.pdf
แบบคำขอบัตรเลือกตั้งเสริม.pdf
โพสโดย วันที่ 2011-02-11 00:00:00    เปิดดู 1244 ครั้ง