สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.Link ที่เกี่ยวข้อง 20.PT Association 21.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 22.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 23.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 24.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปี พ.ศ. 2554-2557

ด้วยประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบำบัด ได้ประกาศกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปี พ.ศ. 2554-2557 จำนวนกรรมการ ระยะเวลารับสมัคร วันเลือกตั้ง และสถานที่นับคะแนน

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภากายภาพบำบัด ให้ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานที่กำหนด ส่งกลับมายังสภากายภาพบำบัดและผู้ประสงค์จะเปลี่ยนที่อยู่ปัจจุบัน และสถานที่ปฏิบัติงาน ขอให้ส่งใบคำขอ ยืนยัน/หรือเปลี่ยนแปลง สถานที่จัดส่งบัตรเลือกตั้งกรรมการสภา ส่งมาที่สภากายภาพบำบัดด้วย

ทั้งนี้ สภากายภาพบำบัดจะใช้ที่อยู่นี้ ในการส่งบัตรเลือกตั้ง และติดด่อสื่อสารกับท่าน


  File Attach

ส่งประชาส...pdf
โพสโดย วันที่ 2010-11-16 00:00:00    เปิดดู 1747 ครั้ง